Gedeputeerde Staten van Noord-Holland                                Huizen, Blaricum, Laren 19 januari 2018
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Gemeenschappelijke Regeling Huizen, Blaricum en Laren

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

In uw schrijven van 8 november 2017 spreekt u het voornemen uit om onder andere de gemeenten Laren, Blaricum en Huizen te fuseren tot één gemeente. Zoals u weet hebben wij, de ondertekenaars van deze brief, grote moeite met uw voornemen.

Huizen, Laren en Blaricum zijn alle drie bestuurskrachtige gemeenten gebleken en hebben een solide financiële basis. Daarnaast hebben zij een bereidheid tot samenwerking op HBL – niveau (en Eemnes) en binnen de regio Gooi- en Vechtstreek uitgesproken.

Huizen, Laren en Blaricum hebben daarnaast duidelijk in de fase van open overleg aangegeven zelfstandig te willen blijven en hiervoor ruim voldoende argumentatie aangeleverd. Argumentatie om zelfstandig te kunnen blijven, maar ook argumentatie die de logica van de vorming van drie gemeenten in de regio betwist. Wij zullen die argumentatie hier niet nogmaals herhalen.

Wij zijn ervan overtuigd dat de democratische betrokkenheid van onze inwoners gebaat bij is bij een bestuur nabij en niet bij een bestuur op afstand, dat gemeenten een logische overlap hebben met hun gemeenschap. Zeker wanneer er geen acute aanleiding is voor het opgeven van die congruentie.

Omdat wij geloven dat de regionale bestuurskracht, zelfs met de recente resultaten van de verbeterde regionale samenwerking, zoals de aankoop van Crailo, afronding MIRT-Amsterdam Oost, de Regionale Samenwerking  Agenda, Sociaal Domein en HOV, nog sterker kan, hebben Laren, Blaricum en Huizen een lichte gemeenschappelijke regeling ingebracht. Deze regeling voldoet aan de gestelde voorwaarden van de gedeputeerde en het betreft binnen de wettelijke mogelijkheden het maximaal haalbare. Het is daarnaast een goede mix tussen lokale en regionale belangenbehartiging. Het zou, kortom, de slagkracht van de drie gemeenten in de regio versterken als ware het één gemeente maar dan zonder bestuurlijke fusie. Belangrijker nog: dit voorstel heeft draagvlak. Het nu voorgestelde voorgenomen besluit tot herindeling heeft dat uitdrukkelijk niet.

In uw schrijven van 13 september hebben wij een constructieve houding waargenomen ten opzichte van onze voorgestelde richting, die wij hebben opgesteld tezamen met de onderzoekers van Deloitte, die immers bekend waren met de situatie in het Gooi . Wij zijn dan ook zeer teleurgesteld over de afwijzing van deze regeling en met name de summiere onderbouwing die daarbij is gevoegd. Wij vinden dat deze houding en summiere argumentatie niet blijk geeft van een daadwerkelijk overleg op gelijk niveau maar eerder van een top-down benadering die wij zeer betreuren. Wij zijn bestuurskrachtige gemeenten die tezamen, in afstemming met de gedeputeerde, een model hebben uitgewerkt om vervolgens te moeten vernemen dat een GR op basis van een nieuw regeerakkoord überhaupt niet tot de mogelijkheden zou behoren. De provincie geeft daarbij blijk elk argument te willen aangrijpen om de door hen, en niemand anders, gewenste fusie door te voeren. In geen van de gemeenteraden van Huizen, Laren of Blaricum bestaat een meerderheid voor fusie. Hetgeen duidelijk naar voren is gekomen in het open overleg. Het verwondert en betreurt ons dan ook zeer dat juist deze variant nu wordt voorgesteld door de provincie.

Aanvullend betreuren wij het dat juist in deze, ook voor ambtenaren, onzekere fase de voorgestelde verregaande samenwerking in de lichte GR nu wordt verlamd door de uitstel van het besluit van Gedeputeerde Staten. Ons voorstel was een operationele GR per februari 2018. Dat is door de voorgenomen besluitvorming van Gedeputeerde Staten helaas tot een halt geroepen.

Omdat u de komende maanden aan de slag zult gaan met een herindelingsontwerp leek het ons goed u nogmaals in heldere bewoordingen ons standpunt over te brengen zodat u bij dit bij de finale overweging van uw besluit kunt betrekken,

Hoogachtend,

– VVD-fractie  Huizen : mevrouw J.H. (Jessica) Prins;
– CDA-fractie Huizen: de heer G. (Bert) Rebel;
– Fractie D66 Huizen: de heer P (Paul) Lekkerkerker
– Fractie Dorpsbelangen Huizen: mevrouw M.K. (Marian) Rebel;
– Fractie ChristenUnie Huizen: de heer W. (Wessel) Doorn;
– Fractie Leefbaar Huizen: de heer R.W. (Rik) de Bruijn;
– SGP-fractie Huizen: de heer R.J.C. (Rob) Bource.
– Fractie Hart voor Blaricum: mevrouw C. (Carien) Bölger-Schoenmaker
– Fractie De Blaricumse Partij: mevrouw  G.R. (Bea) Kukupessy
– Fractie CDA Blaricum: de heer G.C. (Gerard) Knoop
– Fractie Democratisch Alternatief Blaricum: de heer R. (Rob) Bruintjes
– Lijst van den Broek: de heer R.E. van den Broek
– Fractie Larens Behoud: de heer P.A.M. (Peter) Calis
– VVD Fractie Laren: de heer B.C. (Bart) de Nie
– Fractie Liberaal Laren: mevrouw  J (Jacqueline) Timmerman – Hamers
– CDA Laren: mevrouw  M.S.M. (Maria) Klingenberg- Klinkhamer
– Fractie PvdA Laren: de heer C.P.P.A. (Chris) Bogaers