“Blaricum beslist beter”


Inleiding

Voor U ligt het verkiezingsprogramma 2022-2026 waarin beschreven wordt wat wij Hart voor Blaricum (HvB) willen bereiken voor onze inwoners.  Maar allereerst is het goed om eens terug te kijken op de voorgaande periode, waarin Hart voor Blaricum  wederom bestuursverantwoordelijkheid heeft genomen en de nodige successen voor haar inwoners heeft behaald.

HvB  2018-2022:

Aansprekende resultaten:

 • Opgelegde fusie afgewend en zelfstandigheid Blaricum behouden.
 • Afronding van mooiste duurzame nieuwbouwwijk in Nederland Blaricummermeent met bovendien jaarlijkse gezonde exploitatieopbrengsten.
 • Upgrade en ingebruikname Blaricum beach naar verwachting een kwalitatief hoogstaand strandpaviljoen.
 • Renovatieplan Bijvanck staat stevig in de steigers mede dankzij financiële opbrengsten uit Blaricummeent.
 • Gemeentelijk huishoudboekje structureel op orde met flinke aangroei reserves.
 • Stelselmatig OZB belastingdruk voor de burgers jarenlang laag weten te houden.
 • Gemeentelijk verkeersplan (GVVP) mede dankzij intensieve inwonersparticipatie belangrijke stappen gezet.
 • Zorgpunten Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV), massale bomenkap Stichtseweg voorkomen plus behoud carpool functie met natuurcompensatie.
 • Natuurlijke aankleding strekdam Gooimeer met ruimte vogels en verrijking biodiversiteit nabij de Blaricumse sluis besloten.
 • Behouden van de kernwaarden ruimtelijke ordening van Blaricum vastgelegd in contourennota als uitgangspunt voor de toekomstige Omgevingsvisie.
 • Succesvol de kermisweek teruggebracht naar de vertrouwde “Blaricumse maat”.
 • Blaricumse sportverenigingen actief ondersteund met subsidiebeleid. Voorbeeld de nieuwe gravelbanen tennisvereniging Bijvanck.
 • Buurthuis Blaercom opgewaardeerd tot eigentijds ontmoetings- en evenementencentrum.
 • Het IHP Integraal Huisvestings Progrogramma in de Blaricumse scholen uitgevoerd, waaronder ventilatieprogramma zodat kinderen en leerkrachten in een veilig en schoon klimaat kunnen verblijven.
 • Extra groei van (sociale-)woningen gerealiseerd door omzetting bedrijfsbestemming naar woonbestemming in Blaricummermeent (Oren).
 • Zorgcomplex prins Hendriklaan en blaricummermeent gerealiseerd.
 • Splitsingsbeleid vrijstaande grote woningen opgesteld en herijkt om meer gelegenheid te bieden voor extra bewoning zonder verdichting van ons dorp.
 • Aanzet richtlijnen voor de realisatie van kleine woonvormen voor 1-2 persoonshuishoudens (zoals tiny houses).
 • Hart voor Blaricum heeft in de raad en bestuurlijk verantwoordelijkheid genomen, visie ontwikkeld, stabiliteit gebracht, sturing gegeven en het sociale gezicht getoond.

Speerpunten 2022 – 2026

Hier volgen de speerpunten en acties waarmee HvB komende 4 jaar aan de slag wil. Onze werktitel luidt “Blaricum beslist beter”. Deze slagzin heeft twee betekenissen te weten; dat Blaricum in vele opzichten, en mede door toedoen van HvB, er beslist  beter op geworden is.

Maar er nog best wat te wensen valt en nog vele hedendaagse uitdagingen te gaan zijn. In die betekenis kunnen onze inwoners via hun stem op HvB beslissen om het nog beter te maken.
Wij zijn daar klaar voor!

 1. Zelfstandig gemeentebestuur.

HvB blijft de bevochten zelfstandigheid van Blaricum bewaken. Eerdere door provincie NH opgelegde fusie met Huizen en Laren is weliswaar in 2018 afgewend maar bij voortduring zullen we alert moeten blijven op nieuwe initiatieven daartoe. HvB is rotsvast overtuigd van de meerwaarde van benaderbaar bestuur en gemeenteraad met kennis van de lokale situatie en op korte afstand van de inwoners

Beste garantie om onze zelfstandigheid en unieke kleinschalige karakter als gemeente te behouden ligt in de eerste plaats bij een krachtig bestuur en gezonde financiële huishouding. Samen met onze buurgemeenten Eemnes en Laren delen we de ambtenarenorganisatie BEL. Wij zien erop toe dat de dienstverlening naar onze inwoners kwalitatief op orde is en de BEL-organisatie efficiënt en effectief opereert. HvB vind het belangrijk dat de balie burgerzaken aan de Kerklaan open blijft voor de inwoners van Blaricum.

Ook zullen we kritisch blijven op het overdragen van bevoegdheden en taken naar regio G&V en MRA*.

*) Blaricum neemt samen met overige gemeenten in het Gooi deel in de Regio Gooi & Vechtstreek en Metropool Regio Amsterdam MRA.

 1. Communicatie en participatie.

Het contact met inwoners en het vroegtijdig betrekken vindt HvB een belangrijke bron om tot gedragen besluitvorming te komen. Democratie is nu eenmaal geen kijksport. Afgelopen raadsperiode is er al flink wat ervaring opgedaan met inwonersparticipatie. Zowel als beleid en zeker ook in de uitvoering ervan. Dit kan betrekking hebben op o.a. beleidsvoorbereiding, opinievorming dorpse kwesties en uitvoering van projecten. Afhankelijk van stadium, omvang van de groep inwoners en aard van het onderwerp willen wij volgende middelen inzetten:

 • regelmatige huis aan huis peilingen en enquêtes
 • social media in de vorm van gemeentelijke sites of anderszins zoals HvB-site, FB, Instagram en Twitter.
 • HvB wil een eigen raadspagina op gemeentelijk site voor informatieverstrekking van de raad naar inwoners maar ook de mogelijkheid voor inwoners om in contact te kunnen treden met de raad.
 • vast inwonerspanel (nu al ingesteld)
 • direct contact politiek-inwoners bijvoorbeeld als inloopavond per dorpsdeel.- Verbeteren van opvolging, opvolging en terugkoppeling van MOR-meldingen door burgers over

de openbare ruimte.

Waar het de eigen leefomgeving betreft heeft het instellen van klankbordgroepen namens bewoners de voorkeur. Ook wil HvB initiatieven (Right-to-challenge) stimuleren om de eigen leefomgeving te verbeteren of te onderhouden. Dat kan zowel de fysieke-  als de sociale omgeving zijn.

De huidige papieren weg om informatie te verstrekken zoals Hei-en-Wei zal blijven bestaan.

 1. Bouwen en wonen.

Berichtgeving over woningnood en ontwikkelingen huizenprijzen beheersen de media. Zeker tijdens de landelijke formatiepogingen. De roep om  1 miljoen woningen in NL  bij te bouwen hoeft niet noodzakelijk geprojecteerd te worden op situatie in Blaricum. Wonen kan echter niet los gezien worden van de demografische situatie en ontwikkelingen. Laten we eens kijken hoe dat staat in Blaricum: demografie:

leeftijd percentage Blaricum percentage NL
< 20 jaar 24,5% 21,7%
20 – 65 jaar 50,5% 59,3%
> 65 jaar 25% 19%

Deze verdeling toont aan dat Blaricum allerminst vergrijst en het landelijke beeld nagenoeg volgt.  Maar tegelijk kan vastgesteld worden dat per dorpsdeel de verdeling anders ligt. Bijvoorbeeld Blaricummermeent relatief jonger en Dorp wat ouder.

Provincie NH becijfert (2020)  een bevolkingsgroei voor Blaricum van 9% tot 2040. Van de huidige 11.952 inwoners betekent dat een toename van 1.040 over een periode van 20 jaar. Dat is dus een groei van 52 inwoners per jaar (inclusief gezinsuitbreiding). Type woning:

Blaricum telt ca. 5000 woningen (bron strategische visie)

woningtype percentage
Sociale sector (huur) 21,5%
Particuliere sector (middenhuur) 9,5%
Koopwoning 69%

Het huidig aantal personen per woning bedraagt 2,22 (=11.540/5.200 huishoudens)

Het uitgangspunt voor HvB is een vitale, evenwichtige opbouw van de bevolking zodanig dat voldoende voorzieningen, verenigingen, vrijwilligers in Blaricum levendig, draagkrachtig en sociaal kunnen blijven.

Hoe faciliteren we die groei?

Vertrekpunt is dat Blaricum met de afronding van Blaricummermeent recent al  een substantiële regionale bijdrage heeft geleverd in groei van het aantal woningen.

 • bestaande bouw splitsing van vrijstaande woningen stimuleren.
 • Uitbreiding areaal zonder verdichting.
 • aantal sociale woningen op peil houden (beperkte uitbreiding)
 • groei in (achtergebleven) middenhuur
 • passende kleine woningen voor 1 a 2 persoonshuishoudens zowel sociaal als concept tiny houses.
 • toewijzingscriteria herijken met als doel meer blaricumse inwoners te accommoderen.
 • belangrijke groei aantal woningen (met zorgcomponent) zal op voormalig Tergooi plaatsvinden.
 • financiële reserve volkshuisvesting inzetten voor passende kleine (sociale) woningen en tiny houses. Hierbij rekening houdend met “opt-out” regeling*. (* terugbetaalregeling bij  toekomstige verkoop woningen)

Woonplicht koper;

HvB wil haalbaarheid invoering woonplicht toetsen voor kopers van bestaande woningen.

Dergelijke  woonplicht is elders in NL al ingevoerd en heeft als doel ongewenste speculatie en prijsopdrijving te voorkomen.

 1. Ruimtelijke ordening.

HvB herhaalt nog maar eens dat zij tegen hoogbouw in alle dorpsdelen van Blaricum is. Enige uitzondering hierop vormt de toekomstige bebouwing Tergooi terrein, waar bestaande bouwhoogten (ziekenhuis) van toepassing zijn.

Kleinschalige verdichting (inbreien) kan bij hoge uitzondering, maar mag uitdrukkelijk niet ten koste gaan van het dorpskarakter en groene leefomgeving. HvB staat open voor omzetting bestaande bebouwing naar bestemming wonen. Bijvoorbeeld het vrijkomende waterzuiveringsterrein. Waterzuivering Blaricum wordt ondergebracht bij de nieuwbouw waterzuivering Huizen.

Omgevingsvisie;

Alle gemeenten in NL werken aan hun omgevingsvisie. Zo ook Blaricum en in ons geval in afstemming met overige BEL-gemeenten. De omgevingswet die ons dit opdraagt beoogt hiermee effectievere en meer integrale aanpak en vooral minder bureaucratie bij het verlenen van omgevingsvergunningen. Een dergelijke transitie vergt vele jaren en completeren ervan zal dat ook zijn. Wettelijke start staat vooralsnog op medio 2022. Inmiddels zijn de belangrijkste uitgangspunten (contouren) van het bestaande Blaricumse beleid gekozen als vertrekpunt voor de omgevingsvisie.

HvB zal erop toezien dat de met zorg tot stand gebrachte huidige bestemmingsplannen, monumenten en beschermd dorpsgezicht  verankerd worden in de omgevingsvisie. Le Coutredreef:

De verbinding tussen dorp en Bijvanck-Blaricummermeent le Coultredreef zal een verkeerskundige-landschappelijke upgrade krijgen. Hier wordt op initiatief van “Verbindingsgroep” naast ruimte voor langzaam verkeer ook de sociale functie van deze verbinding aan toegevoegd. Landschappelijk betekent dit meer bomen plaatsen langs de weg en uit het zicht plaatsen van ontsierende plastic verpakte hooibalen. HvB wil in het agrarisch gebied daarbij ook de schuil- en schaduwplekken voor dieren geregeld zien.

 1. Groen & Water

HvB wil een actief beleid op instandhouding van groen en water. Niet alleen van het oogpunt van recreatie en verfraaien leefomgeving maar steeds belangrijker wordt

de functie van groen en water voor klimaatadaptatie, hittestress en als CO2-slurpers. HvB is sinds haar oprichting fanatiek voorvechter van een verantwoord en bestendig bomen- en bermenbeleid. Helaas zien we te vaak rigoureuze bomenkap (al dan niet vergund) in ons dorp. Tegelijkertijd willen we stimuleren dat aanplant groen in nieuwe wijken toeneemt en verstening afneemt.

Het bermenbeleid is ook aan revisie toe. Vooral in het dorp zien we dat de openbare functie van bermen nog niet voor iedereen helder is. Dit varieert van het onbegaanbaar maken middels boomstammen en zwerfkeien van grasperken voor de deur tot het langparkeren alsof het P&R-terrein betreft. Speerpunten groen & water:

 • Bomenbeleid evalueren en aanscherpen. Met name beprijzen en handhaven kapvergunningen en herplant.
 • Bermbeleid actualiseren
 • Aanplant groen Blaricummermeent verder stimuleren (bufferfunctie zicht op bedrijven en parkeertassen)
 • Bevaarbaarheid en bereikbaarheid Gooimeer-sluis-strand in stand houden.

Maaien en onderhouden waterplanten.

 • Afname verstening tuinen actie “Steenbreek”.
 • Groenfunctie renovatie Bijvanck monitoren. Parkfunctie, ‘dunnen’ groenzoom, panelen voor bomen.
 1. Verkeer en mobiliteit

Het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP) vormt de meerjarenplanning voor aanpassingen en oplossen knelpunten aan wegennet en verbindingen in en tussen de dorpsdelen.

Huidige GVVP nadert voltooiing middels aanpassingen Bergweg/Meentzoom. Een langdurig en intensief proces met bewoners en stakeholders. Ondertussen zien we dat nieuwe inzichten en veranderende omstandigheden leiden tot nieuw beleid. We noemen enkele zoals thuiswerken, toename e-bikes en andere vormen van elektrisch vervoer. Andere prioriteiten ten aanzien van autoverkeer en veiligheid in relatie tot fiets en voetgangers. Veranderd gedrag snelfiets en ongewenst belgedrag verkeersdeelnemers. Toename bezorgdiensten internetshoppen. Duurzaamheid; elektrificering wagenpark en behoefte laadpalen. Nieuwe omstandigheden en inzichten vragen om nieuw beleid.

GVVP zal in 2022/2023 opgesteld gaan worden en vele van bovenstaande issues vertalen naar de Blaricumse situatie. HvB zet in op volgende speerpunten:

Beoordeling invoering 30 km snelheid in geheel Blaricum. De eerdere aangenomen bestuursopdracht moet daarin voorzien. Gaat met name voor de GOW (gebiedsontsluitingswegen) waar nog 50 km/u als snelheid geldt binnen Blaricum. Bijzondere aandacht gaat uit naar combinatie met langzaam verkeer, doorstroming en ontsluiting alsmede hulpdiensten.

 • Voorzieningen realiseren aan randen dorpsdelen voor afhalen pakketten om zodoende verkeersbewegingen in de wijken te beperken.
 • Haalbaarheid onderzoeken naar een autoluwer en aantrekkelijker centrum dorp. Meer ruimte maken voor voetganger en fietser. Hoewel nu al 30 km zonering van toepassing is reflecteert de huidige inrichting dit zeker niet.

Combineren bij voorkeur werk-met-werk.

 • Blaricum kent nogal wat wegen en straatjes (vooral in dorp maar ook elders) waar geen herkenbaar voetpad is. Hier geldt trouwens veelal een 30 km/h regime. De veiligheid voor met name kinderen op deze straten dient, mede door onoverzichtelijkheid (hagen) bezien te worden voor evt. maatregelen.
 • HvB wil een uitgebreid verbindend fietsplan, waarbij diverse fietsstromen met verschillende snelheden inzichtelijk en vooral veilig gemaakt worden. Als voorbeeld dient het (te) smalle schelpenpad OpCalis, waar veel scholieren van en naar Huizen gaan.
 • Aansluiting krijgen en invloed uitoefenen op het regionale (snel-)fietsnetwerk.

 

 1. Sociaal domein.

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het sociaal domein. Blaricum heeft in de samenwerking HBEL (waar de uitvoering ligt) al ruime ervaring opgedaan met de problematiek in jeugdzorg, WMO en participatiebeleid. Toenemende druk op de diverse regelingen blijft onze aandacht houden. Veel regelingen zijn wettelijk genormeerd en zullen we als gemeente als zodanig dienen uit te voeren (open-eind regelingen)

Maar blijft over dat in nogal wat situaties waarden- en normenkader ontbreekt of multi-interpretabel is. Dit zorgt voor nodige onduidelijkheid bij gunning en toewijzing regelingen en voorzieningen.

Voor die ontbrekende normen zal in gezamenlijkheid met overige deelnemende gemeenten dit kader van normen alsnog bepaald worden. Hierdoor krijgt de uitvoeringsdienst meer grip op toewijzing van passende zorg en diensten. Verwachting is dat daarmee effectiviteit en efficiency toeneemt en kostenontwikkeling afneemt. Speerpunten:

 • Ontwikkelen gemeenschappelijk normenkader diverse regelingen.
 • Eenzaamheidsbestrijding ouderen. In de dorpsdelen voorzieningen treffen om eenzaamheid te bestrijden mede waardoor ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

 

 1. Evenementen, recreatie, cultuur en sport

Blaricums evenementen zoals Oranjefeesten, kermisweek, Dag van het Werckpaert en activiteiten  van onze buurthuizen Blaercom en Malbak vormen de sociale cohesie van ons dorp.

Bij dat alles zorgen we voor behoud van de `blaricumse maat`.

Daarbij heeft zich nu ook Blaricum beach gevoegd als regionale recreatieve trekpleister.

Hart voor Blaricum wil volgende speerpunten daaraan toevoegen:

 • Dorpshuizen Blaercom en Malbak blijvend steunen en uitbreiden diensten zoals zoals computer adviezen, realiseren warme sfeer ontmoetingsruimten exposities, jongerenprogramma’s, bibliotheek afhaalpunt.

Voor buurthuis de Malbak Bijvanck geldt dat op basis van het (lopende) behoefteonderzoek naar activiteiten de aanpassingen van diverse ruimtes ingezet moet worden.

 • Muziektent opwaarderen als middelpunt van dorp en organiseren kleinschalige muziekuitvoeringen of anderszins entertainment. Zomeravond samenkomst “en plein publique” op bistro-achtige wijze onder dorpsgenoten.
 • Blaricum beach completeren met hoogwaardig paviljoen (conform vergunningsverzoek initiatiefnemer).
 • Veel kenmerkende evenementen in Blaricum zijn ontstaan vanuit historie en traditie. HvB koestert deze uiteraard maar wil specifiek voor de jongeren in

ons dorp peilen welk soort evenementen behoefte naar is om te organiseren.

 1. Milieu en duurzaamheid.

Klimaatmaatregelen nationaal en internationaal zullen onvermijdelijk zijn. Dat geldt dus ook voor Blaricum en HvB wenst daar aan bij te dragen. De maatregelen zijn onder te verdelen in

 1. Klimaatadaptatie: maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.
 2. Terugdringen broeikasgassen (CO2-methaan): Besparing energie en opwekken van hernieuwbare energie.

Klimaatadaptatie:

 • Hittestress:

Bomenbeleid, groen en water. Terughoudend t.a.v. kap volwassen bomen, operatie Steenbreek verstening tegengaan. Bomen Pleinen Blaricummermeent schouwen i.v.m. waterdoorlaat boomwortels.

HvB wil zich blijvend inzetten voor dierenwelzijn vooral waar het schuilplekken vee en paarden betreft. Wij streven naar landschapsinrichting bij leCoultre dreef met enkele loofbomen in weide voor de dieren tijdens hitteperiode.

 • Waterberging:

Aanleggen Wadi’s om water af te voeren bij heftige regenval. Afkoppelen regenwater van riool om overstort, zoals dat herhaaldelijk voorkomt in park Bijvanck te voorkomen (Bijvanck Renovatie).

Terugdringen broeikassen (CO2-reductie):

De aanpak om CO2-reductie te bereiken bestaat uit enerzijds energieverbruik te verminderen en anderzijds energie duurzaam op te wekken.

Blaricum werkt onverminderd mee met de RES (Regionale Energiestrategie). Hieruit is al een plan voortgekomen. HvB wenst zoals vastgelegd in RES 1.0 voor Blaricum geen windmolens en zonneparken in de dorpsdelen, noch in beschermde gebieden zoals de Kampen en engen aan te leggen.

Infra-ontwikkelingen als windmolens in of direct nabij Gooimeer evenmin Zonnepanelen op daken van gebouwde omgeving en langs A27 steunen wij. Met de bouw van Blaricummermeent zijn uitsluitend gasloze woningen en bedrijven opgeleverd. Dit vertaalt zich in een hoog percentage energielabel A woningen t.o.v. nederlands gemiddelde resp. 43% Blaricum en 27% NL. Het gasverbruik is derhalve ook sterk gedaald in de afgelopen jaren. Koopwoning 2013: 3200 m3 gas in 2019: 2400 m3. Voor huurwoningen geldt een soortgelijke daling gasverbruik in die jaren van 2300 m3 naar 1330 m3.

Verdere daling dient gezocht te worden in isolatie van woningen, plaatsen zonnepanelen en het zoeken van een vervangende warmtebron voor gas.

Voor de renovatie van de Bijvanck is nog geen keuze gemaakt wat betreft vervangende warmtebron voor gas. Omdat de technologie momenteel nog geen eenduidige oplossing biedt en kosteneffecten ervan voor bewoners allerminst helder stelt HvB een de rol van “fast follower” *) te kiezen.

*) Wanneer zich eenmaal in praktijk bewezen technologie aandient wordt deze voortvarend geïmplementeerd.

Speerpunten:

 • Geen windmolens/zonneparken in dorp of natuur
 • Focus op klimaatadaptatie (hittestress, waterberging)
 • Schuilplekken dierenwelzijn
 • Stimuleren isolatiemaatregelen, zonnepanelen particulieren
 • Volgen ontwikkeling vervangende energiebron warmte (bv geothermie)
 • Plaatsen zonnepanelen A27 en openbare gebouwen- Campagne beperking houtstook

 

 1. Veiligheid en openbare orde

De kwaliteit van leefomgeving en beleving van veiligheid door onze inwoners vormt de basis voor HvB van openbare orde. In vergelijking met landelijke cijfers op gebied van criminaliteit en veiligheid wijkt Blaricum niet noemenswaardig af. Het aantal woninginbraken ligt weliswaar “traditioneel” enigszins hoger. Hiervoor worden regelmatig inbraak-preventie voorlichting gegeven. HvB volgt met interesse de ontwikkelingen op het gebied van kentekenregistratie via camera’s op uitvalswegen.

Bij veel bestaande regelingen en verordeningen wordt handhaving verondersteld. Hoewel de capaciteit van BOA’s (Bijzondere Opsporings Ambtenaar) voor Blaricum bovengemiddeld is in vergelijking met buurgemeenten, zullen keuzes gemaakt moeten worden waar we actief handhaven. De beschikbaarheid van wijkagent en bemanning pop-up politiepost was in recent verleden zorgelijk laag.

HvB wil de BOA-capaciteit minimaal handhaven op het huidige niveau van 3 a 4 FTE. Het betekent dat we selectief gericht en wisselend deze handhavingscapaciteit moeten toewijzen.

HvB wil deze inzet richten op parkeren bij scholen en Stichtse strand. Met name de drukte op zomerse dagen en vandalisme annex duistere praktijken in avond en nacht vragen om (extra) inzet. Hiervoor wil HvB dan ook cameratoezicht inzetten. Wellicht zal met met ingebruikname van strandpaviljoen meer sociale controle (mogelijk beheerders verblijf) daarbij helpen.

Onze lokale brandweer met gedreven enthousiaste vrijwilligers heeft specifieke deskundigheid zoals bestrijding rietkapbranden belangrijk voor ons dorp. HvB maakt zich sterk in gemeente en regio voor steun en behoud van onze brandweer. Speerpunten:

–    Mogelijke inzet kentekenregistratie uitvalswegen
–    Gerichte BOA-inzet parkeren, Stichtse strand
–    Preventieprogramma woninginbraken voortzetten
–    Steun en behoud Blaricumse brandweer
–    BOA capaciteit op sterkte houden.

 

 1. Financiën.

Zoals in de inleiding al genoemd is de financiële gezondheid van Blaricum belangrijk voor de positie als zelfstandige gemeente. Afgelopen jaren onder verantwoording HvB wethouderschap kan gesteld worden dat Blaricum bovenmatig gepresteerd heeft met sluitende

begrotingen en stevige reserves. Reserves die ook weer in dienst staan voor onze inwoners zoals ambitieuze renovatie Bijvanck/Bouwvenen.  Maar ook onvoorziene kosten in het sociaal domein. De al langer bestaande reserve Volkshuisvesting wil HvB ook inzetten voor de naam die het draagt; namelijk bevorderen van huisvesting. In dit geval voor realisatie kleine woningen, zoals tiny houses, voor 1 a 2 persoonshuishoudens. HvB staat voor het voortzetten van een gezond  financieel ‘huishoudboekje’ voor Blaricum.

HvB wenst de gemeentelijke lasten voor de inwoners zo min mogelijk te laten stijgen. Belangrijke post vormt de OZB. Net als voorgaande jaren wenst HvB de OZB-belasting gemiddeld gelijk te houden.

Het komt erop neer dat bij waardestijging van de woning het belasting% omlaag gebracht wordt en omgekeerd verhoging van het percentage bij een waardedaling van de woning.

Speerpunten:

 • sturen op structureel sluitende begrotingen.
 • reserve volkshuisvesting inzetten realisatie 1-2 persoonshuishoudens zoals tiny houses.
 • OZB lasten inwoners gemiddeld op gelijkblijvend peil houden.

Reactie van Bram en Spekkie

Vet gave partij dat Hart voor Blaricum Spekkie!
Ook wat voor ons Bram. Hebben het beste met ons voor.
Nu alleen nog dat varkentje wassen op 16 maart.