Privacy verklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hart voor Blaricum verwerkt de onderstaande persoonsgegevens van de personen die zich als lid hebben opgegeven.
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankoverschrijving contributies en donaties

Hart voor Blaricum verwerkt de onderstaande persoonsgegevens van de personen die zich als geïnteresseerden hebben opgegeven en per mail geïnformeerd willen worden.
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Hart voor Blaricum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Ledenadministratie
– Communicatie met leden mbt. contributie, uitnodigingen voor vergaderingen, informatie. Dit zowel per post als e-mail
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of infobulletin aan leden en geïnteresseerden

Beveiliging gegevens
Hart voor Blaricum neemt alle passende technische en organisatorisch maatregelen die nodig zijn om de persoonsgegevens adequaat te beveiligen en beveiligd te houden tegen verlies of enige vorm van onzorgvuldig, ondeskundig of onrechtmatig gebruik of verwerking.

Delen van persoonsgegevens met derden
Hart voor Blaricum verstrekt of verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hart voor Blaricum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Cookiebeleid
Onze website hartvoorblaricum.nl maakt geen gebruik van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hart voor Blaricum en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hartvoorblaricum.nl.

Hoe kan ik een klacht indienen over de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Het staat u vrij om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens, maar liever ontvangen wij zelf uw opmerkingen zodat wij zo snel als mogelijk samen kunnen werken aan een oplossing hiervan.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hart voor Blaricum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@hartvoorblaricum.nl

Datalekken
Zodra er een datalek bij ons wordt gemeld, nemen wij direct contact op met het Meldloket Datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens en nemen wij de hieruit voortvloeiende benodigde maatregelen.

Updates van onze privacyverklaring:
Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website.