Algemene beschouwing Kadernota 2020-2023

26 jun, 2019

In de laatste raadsvergadering van dit seizoen heeft onze fractievoorzitter, Willem Pel, bijgaande Algemene Beschouwing uitgesproken.
In dit deel van de vergadering keken alle partijen terug op het afgelopen jaar 2018 en deelden – in het kort – hun ideeën en zorgen over het huidige en komende jaar.

Algemene beschouwing Kadernota 2020-2023
Hart voor Blaricum – 25 juni 2019

De kadernota laat een sluitende begroting zien voor eerstkomende jaren. Als HvB zijn we tevreden dat veel van ons coalitieprogramma herkenbaar en verwezenlijkt wordt. Daarbij moet wel gezegd worden dat de ruimte voor wensen met een structurele karakter in de begroting uiterst beperkt is. Dit betekent wat HvB betreft dat voorstellen van structurele aard uit de raad vergezeld worden van een gelijke structurele besparing elders om het begrotingsevenwicht in stand te houden.

Dekking van inkomsten uit gemeentefonds heeft een grillig verloop vanwege de trap-op trap-af methodiek. Dat hebben we gemerkt aan de recente bijstelling als gevolg van de meicirculaire. (notitie van de regering mbt. de omvang van de overheidsbijdrage aan de gemeente/red.). In ieder geval geven de jaren 2020 en 2021 nog een ruime plus. Verdere projectie vanaf 2022 is wat ons betreft te ongewis om daar nu al maatregelen op zetten.

Wij zijn bijzonder ingenomen dat de ingezette ARHI-procedure (Algemene Regels HerIndeling)/red.) door prov. NH gestaakt is.

Goed voor ons dorp waar we weer volop focus voor hebben en goed voor onze BEL-organisatie waar eindelijk duidelijkheid is gekomen voor onze ambtenaren, die te lang geleefd en gefunctioneerd hebben in een onzekere tijden. Jaarcijfers BEL gaf reden genoeg om kritische zienswijze op te stellen en we zullen vinger aan de pols houden over de voorstellen en maatregelen. Maar voor HvB is versterking van BEL-organisatie in kwaliteit, efficiency en effectiviteit een must. In vergelijking met gemeenten van ca. 30.000 inwoners is de BEL-organisatie onvoldoende toegerust in formatie. Daarom kunnen wij als HvB een verantwoorde uitbreiding op tijdelijke basis (niet structureel) voor bijvoorbeeld 2020-2021 steunen.

Stopzetten van ARHI-procedure biedt ook een ander perspectief in de vorm van tal van samenwerkingen in de regio en met andere gemeenten. Bijvoorbeeld in de regio G&V wordt flink getimmerd aan de regionale samenwerkingsagenda. De raad van Blaricum heeft dit inmiddels voortvarend opgepakt en als eerste gemeente de agenda aangevuld, verbeterd met regionale en gemeentelijke issues  zoals A27 problematiek, landschapswaarde GNR (Gooi’s Natuur Reservaat/red.) i.c.m. Utrechtse heuvelrug, waar we in regionale verband kunnen optrekken. HvB ondersteunt al deze initiatieven maar zal actief bewaken dat overdracht van bevoegdheden niet onze autonomie en dorpse waarden van Blaricum gaat uithollen. Daarom zullen we ook meer vaart moeten zetten met onze eigen omgevingsvisie om identiteit, cultuur en fysieke leefomgeving van Blaricum te verzekeren.

Dan nog wat over het sociaal domein (beleidsgebied dat gaat over alle sectoren die te maken hebben met de sociale kant van het gemeentelijke beleid: zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en sociale activering/red.).
Ik ben geen deskundige en wil waken dat kwalitatief goede zorg terecht komt daar waar het nodig is. “Niet omdat het kan, maar omdat het moet”.

We zien vanuit jaarrekening een aanzienlijke overschrijding op de begroting. Ook voor komende jaren wordt rekening gehouden met wederom hoger budget. Zoals bekend is Sociaal Domein een open-eind regeling en benodigde zorg, begeleiding en hulpmiddelen worden dan ook verleend zonder plafond. Zo hebben we dat geregeld in Nederland. In 2018 hebben we een explosieve groei gezien in met name jeugd. De jeugdhulp-aanvragen in Blaricum bijvoorbeeld is in 1 jaar tijd gestegen van 83 naar maar liefst 181 met navenante enorme kostenontwikkeling. Het mechanisme van doorverwijzing verdient nader onderzoek en betere adequate afstemming.

In een interview zaterdag jl. op radio1 met Rutger Hageraats (directeur transformatie jeugd NL) onderkent hij dit probleem. Zaten er in 2000 ca. 200.000 in jeugdhulp zijn dat er nu 430.000.
Hij stelt dat Nederland de gelukkigste jeugd kent. “Maar alledaagse problemen worden geproblematiseerd en vervolgens professionele hulp bij gezocht”. (citaat).

Het geld kan maar 1x uitgegeven worden en dat moet naar cliënten waar dat echt nodig is.

Inmiddels bedragen de totale kosten Sociaal Domein al 35% van de reguliere inkomsten van de gemeente. Hierover hebben we amendement ingediend om een helder begrotingskader te bepalen.

Niet in kadernota opgenomen beschikt Blaricum over een goed gevulde portemonnee waar het de algemene reserves betreft. Ogenschijnlijk een riante positie maar met majeure projecten zoals Bijvanck/Bouwvenen in verschiet hard benodigd om de forse investeringen mee te bekostigen. Ook de renovatie van de Blaercom gaat uit deze reserves bekostigd worden om de maatschappelijke functie in het dorp weer glans te geven.

Winstnemingen uit de exploitatie Blaricummmermeent maakten en maken dit mogelijk, maar tegelijkertijd een zekerheid dat vanaf 2022 met voltooiing Blaricummermeent deze geldstroom opdroogt.

Voltooiing Blaricummermeent met als sluitstuk de waterwoningen. Hier zou een heroverweging gemaakt kunnen worden in afwachting van gemeenschappelijke kustvisie van Huizen, Gooisemeren en Blaricum. Nu buitendijks bouwen staat daarmee op gespannen voet.

Daarnaast staan we als gemeente voor nieuwe uitdagingen op gebied van bestemmingsplan Tergooi Blaricum en randvoorwaarden waar we als raad invulling aan geven. HvB wil op die plaats of elders in Blaricum de haalbaarheid van tiny houses en middenhuur onderzocht zien. Energietransitie als gevolg van klimaatakkoord toegespitst op de Blaricumse maat.
Maximale inzet op proven technology (zonnepanelen, woningisolatie) en oog voor de lasten van de inwoners die dat met zich meebrengt.

Daarbij spreken we de wens uit voor al deze uitdagingen om in gezamenlijkheid met de raad mouwen op te stropen om gedragen besluitvorming te bereiken.

Mijn dank,

Willem Pel
Hart voor Blaricum