Algemene Beschouwingen 2022-2025 Hart voor Blaricum

3 nov, 2021

Voorzitter,

Dit is de laatste begroting die we voorgelegd krijgen in deze raadsperiode.
(klik hier voor de begroting op de gemeente website)

Allereerst bedankt Hart voor Blaricum het  college en ambtenaren voor het vele werk dat tot deze uitgebreide en inzichtelijke boekwerken heeft geleid. Ook de verhelderende vraag- en uitleg bijeenkomst voor de financiële fractiespecialisten heeft aan de nodige duidelijkheid bijgedragen.

Met tevredenheid en enige trots stellen wij vast dat ook deze laatste begroting en meerjarenraming wederom sluitend en positief resultaat te zien geeft. Ook de balans laat onverminderd een gezond vertrekpunt zien met flinke reserves als de opmaat naar een volgende raadsperiode. De financiële indicatoren voor Blaricum kleuren wederom groen en dat is geen vanzelfsprekendheid als wij in gemeenteland om ons heen zien.

Voorzitter het moge duidelijk zijn dat de begroting 2022, zij het gezond, geen nieuw beleid laat zien vanwege de aanstaande verkiezingen. Het besluit dat we nemen gaat ook uit van de aanname dat  de lokale heffingen zoals OZB, leges, afvalstoffenheffing mede basis vormt voor de begroting, welke nog vastgesteld gaan worden.

Voorzitter, toch willen wij als HvB wat kanttekeningen meegeven voor een aantal van deze lokale heffingen.

Allereerst de OZB; we zijn al vele jaren erin geslaagd om de OZB-belasting voor onze inwoners op een ( gemiddeld)gelijk niveau te houden.

Wij doen dat op een wijze dat het % daalt bij waardestijging van het vastgoed en omgekeerd. Omgekeerd evenredig heet dat.

HvB staat onverminderd achter dat principe maar we moeten ons wel realiseren dat de andere kant van de medaille eruit bestaat dat we in de ogen van het rijk “onbenutte belasting ruimte” scheppen. Deze is nu opgelopen 1,7 mln (2021) naar 3,2 mln (2022). Dit betekent dat de rijksuitkering AU gekort wordt. Het speelt nu nog geen rol omdat de overige financiële huishouding dat compenseert maar kan dat in de toekomst wijzigen.

Afvalstoffenheffing: de kosten voor afvalinzameling en verwerking ervan zijn fiks gestegen terwijl de opbrengst (VANG) tegenvalt. Dit geldt voor alle aangesloten gemeente uit de regio waar we dit belegd hebben. De heffing wordt normaliter 100% omgeslagen naar de inwoners. Het college stelt voor dat voor 2022 en 2023 niet geheel door te belasten en een soort gewenning toe te passen. HvB vindt dit verstandig en staat hier volledig achter. Het betekent wel dat we 145.000 EUR extra kosten nemen in 2022 die anders opgeteld kan worden bij het resultaat.
Overigens laat dit onverlet dat de oplaaiende discussie in de regio over inzameling en verwerking voortduurt.

Dan de leges. Leges hoeven niet 100% kostendekkend te zijn en dat is niet wat HvB dan ook nastreeft. Immers een paspoort heeft in NL een min of meer geaccepteerde prijs.
Toch zien we dat over de gehele linie de kostendekkendheid gedaald is van 41% naar 35%.
Het is niet voor het eerst dat HvB daar aandacht voor vraagt. Naar verluidt zijn overige BEL-gemeenten (noodgedwongen) bezig hun leges aan te passen. Wij vertrouwen erop dat Blaricum zich daarbij aansluit om in dat spoor te blijven.

Bijvoorbeeld de omgevingsvergunningen (welke een groot deel van de opbrengsten bepalen) kunnen de trend in bouw-index volgen.
Vandaag bereikte ons het opbeurende nieuws dat in Glasgow bij de klimaattop voortgang is geboekt om ontbossing en kap van woud voor landbouwgrond te keren.
Blaricum zou daar ook een klein steentje aan bij kunnen dragen door de leges van het kappen van 1-3 bomen a 150,- EUR of zoiets te wijzigen.

Waarom niet per boom in plaats van groepen bomen tegelijk. En wat te denken van herplantplicht met redelijk volgroeide bomen. Nou ja iets om te overdenken.

Voorzitter; ik wil nog iets zeggen over sociaal domein. Met een alsmaar stijgende kosten 40% van onze inkomsten zeker niet last-but-least in de begroting. Hart voor Blaricum realiseert zich dat er in HBEL en regio G&V hard gewerkt wordt aan oplossing om effectief en efficiënt te werken in een domein van kwetsbaarheid en een regeling van open-einde. Het stellen van een normenkader waartoe besloten is wordt essentieel maar het moet duidelijk zijn dat “kostenbesparing of bezuinigingen” niet leidend daarvoor zijn. Het is waarschijnlijk een bijkomend effect.
We hebben gezien dat afgelopen jaren onze 38% kostengrens telkens is overschreden.
Met als gevolg dat telkens ook een beroep gedaan werd op de reserve SD. Inmiddels is deze bedenkelijk geslonken en HvB sluit niet uit dat, ondanks de eerder genoemde maatregelen, binnen enkele jaren deze reserve uitgeput raakt.

Daarom zijn wij mede-indiener van het amendement om overheveling uit algemene reserve naar reserve SD van 1 miljoen EUR te doteren. Een duidelijk herkenbare en toereikende  reserve zal  mede zorgen voor overzicht en bestendigheid van Sociaal Domein.

Voorzitter, als HvB kunnen wij deze geamendeerde begroting steunen en beschouwen het geheel als een degelijke opmaat voor de nieuwe raad.

Dank U

Hart voor Blaricum
Willem Pel

klik hier als u het stuk wilt downloaden in PDF formaat