Algemene beschouwingen 2022-2026

7 nov, 2022

Hieronder de door fractievoorzitter Willem Pel uitgesproken tekst in de raadsvergadering van 25 oktober 2022.

_________________

Voorzitter,

De eerste begroting in de nieuwe raadsperiode. Allereerst bedankt Hart voor Blaricum het  college en ambtenaren voor het vele werk dat tot deze uitgebreide en inzichtelijke boekwerken heeft geleid. Ook de verhelderende vraag- en uitleg bijeenkomst voor de financiële fractiespecialisten heeft aan de nodige duidelijkheid bijgedragen.

Het lijkt zo onderhand vanzelfsprekend dat Blaricum alsmaar florissante begrotingen en jaarcijfers tovert. De financiële indicatoren voor Blaricum kleuren wederom groen en dat is zeker geen wetmatigheid in gemeenteland.
Voorzitter; het moge duidelijk zijn dat de begroting 2023 en verdere jaren  meer dan sluitende resultaten laat zien. Voorzitter toch wil HvB
kanttekeningen plaatsen bij een aantal zaken:

 1. Onze inkomsten zijn in belangrijke mate afhankelijk van AU van het rijk.
  Tijdens besprekingen van de kadernota dit voorjaar waren we nog in mineur v.w.b. deze bijdrage en zagen we de bezuiniging wolken al samenpakken boven Blaricum. Met de recentelijke circulaires klaarde de lucht op en zagen we het begrotings zonnetje weer schijnen. Het geeft wel aan hoe wispelturig deze bron van inkomsten voor gemeenten is. Alleen al het woord “ravijnjaar” doet de nietsvermoedende burger huiveren.
 2. Maar uiteindelijk overheerst het gevoel dat financiën van Blaricum door-en-door gezond zijn. Wel moet daarbij aangetekend worden dat het verschil alg. begroting en sluitende structurele begroting aanzienlijk is. Het structurele begrotingsresultaat laat niet veel ruimte om pot te verteren, zoals sommige partijen voorstellen.
 3. Een positief resultaat zoals nu voorligt verhult overigens wel dat veel programma’s uit de begroting forse stijging in kosten te zien geeft. Deze zijn niet altijd terug te voeren op inflatie en autonome ontwikkelingen. SD spant daar de kroon met toename van 9 ton. Uiteraard verklaarbaar en in de aard van de problematiek ‘open-eind’ lastig beïnvloedbaar, maar wederom zorgelijk.
  De stevig aangevulde reserve SD vormt zeker geen overbodige luxe.
  HvB stelt voor hier op later moment met de raad hierop nadrukkelijker in te zoomen en het normatieve kader van diverse regelingen te bespreken.
 4. De financiële versterking van de BEL juicht HvB van harte toe. Hiermee zal onze ambtenaren-organisatie in staat gesteld worden de dienstverlening naar onze inwoners op het gewenste niveau te kunnen brengen.. Daarnaast zal een motiverende en inspirerende werkomgeving van invloed zijn op behoud van personeel en wervend naar nieuwe collega’s.
  Hiermee is een forse investering van de 3 gemeenten gemoeid maar we doen dit om onze zelfstandigheid te handhaven en voor de toekomst te verzekeren. HvB is geen voorstander om als raad gedetailleerd de investeringen te beoordelen op nut en noodzaak. Wel willen wij de voortgang kunnen monitoren op basis van heldere (smart) prestatie indicatoren.
 5. Dan nog even over de inkomsten/kosten van de leges. Jaar op jaar zien we de opbrengsten teruglopen. Met name bouwleges met grootse aandeel zal door voltooiing BM minder opbrengst genereren. De kostendekkendheid is nu al geraamd op een schamele 30%. Het is in dat verband merkwaardig te constateren dat de lasten en overhead onverminderd hoog blijven terwijl de inkomsten uit leges drastisch teruglopen. Er loopt al een onderzoek naar wij begrijpen om hier verbetering aan te brengen. Wat HvB nu al wil meegeven is de leges voor bomenkap. Blaricum hanteert voor het kappen van 1-3 bomen een zelfde tarief van 150,- EUR. Waarom niet beprijzen per boom in plaats van groepen bomen tegelijk?
  Daarnaast willen wij met recente voorval van ongewenste kap aan Stichtseweg dat aanvragen voor kapvergunningen zorgvuldiger (groener) beoordeeld worden en handhaving bij de uitvoering actiever wordt gevolgd. Bomen nemen een steeds belangrijker plaats in voor natuur, klimaat en onze leefomgeving.
 6. De lastenontwikkeling voor inwoners en huishoudens wordt behoudens inflatiecorrectie in deze begroting goed bewaakt. Uitzondering hierop vormt de afvalstoffenheffing voor huishoudens. De flinke stijging in kosten voor verwerking van afval door GAD heeft in 2022 gezorgd dat zonder ingrijpen deze heffing explosief zou stijgen. In vorige begroting is besloten dat effect niet ineens te nemen, maar een gewenning in te bouwen. Voortzetting hiervan is in de begroting van 2023 nagelaten met als gevolg een verhoging heffing voor 1- en n-persoons huishoudens van resp. 31,- en 62,- EUR gaat betekenen. HvB zal namens coalitie een amendement indienen om deze verhoging te halveren en daarmee gemoeide kosten ten laste van begrotingsresultaat te brengen.Met het aannemen van dit amendement zal HvB de begroting goedkeuren.
  Wij spreken ons vertrouwen uit in deze begroting als stevig fundament voor de verwezenlijking van onze ambities uit het coalitieakkoord.

Dit voor de eerste termijn.

Hart voor Blaricum
Willem Pell