Amendement zienswijze Metropool Regio Amsterdam

21 apr, 2021

Voorzitter,

Beste raadsleden/college namens uw raad zijn Rene Wiegel en ondergetekende vertegenwoordigers van Blaricum in MRA raadtafel.
Over het voorstel van de gewijzigde governancestructuur hebben wij eerder een raadsavond belegd en onze inbreng recentelijk in MRA-raadtafel kunnen delen. Ook mochten we onlangs middels het regio-seminar e.e.a. vernemen van de transitiecie die over de implementatie van de governancestructuur een aanpak heeft gepresenteerd.

Er ligt nu een zienswijze van de regio G&V voor die in grote trekken een herhaling lijkt van deze aanpak. Raadsbreed gesteund  brengen we nu namens HvB en VVD een amendement in op de zienswijze, waarop een aantal wensen en bedenkingen additioneel van toepassing zijn:

Overwegende dat:
● Blaricum deel wenst te blijven uitmaken van MRA en voordeel ziet in een sterke metropoolregio en de samenwerking;
Dit lijkt een open deur maar is het zeker niet. Ook in de huidige convenant kan een gemeente met inachtneming van 6 maanden opzegtermijn en zonder kosten het MRA-lidmaatschap opzeggen. Ik geef U mee dat een belangrijke deelnemer van MRA zijnde de gemeente Amsterdam uit de GNR is gestapt. (Maar daarover later in deze vergadering).
Maar Blaricum wenst wel deel uit te maken van de MRA.

● onderkent wordt voor zowel de MRA als de regio G&V dat beide geen democratisch verkozen bestuursorganen zijn (zoals de gemeenteraden en staten van provincies) en dat deze getrapte vertegenwoordiging voor (kleine) gemeenten zoals Blaricum aanzienlijke democratische beperkingen kan opleveren;
● transitiecommissie die beperking van democratische legitimiteit wel benoemd maar nog onvoldoende vertaalt in concrete voorstellen.

Wij doen 4 aanbevelingen om MRA governance te versterken en meer legitimiteit te geven:

  • Raadstafel dwingend adviesrecht startnotitie.
  • Inzichtelijke procedure wensen & bedenkingen (onderweg kwijt raken)
  • Samenstelling bestuur meer democratisch verkozen bestuurders opnemen.
  • Zichtbaar maken in begroting van “om-niet krachten”
  1. Ten behoeve van versterking van de democratische legitimatie de Raadtafel dwingend adviesrecht toe te kennen om het Bestuur in voorkomende gevallen met een startnotitie naar raden en staten te laten komen – als het Bestuur daar niet zelf al toe had besloten – om de Raden en Staten vóóraf, kaderstellend in positie te brengen;
    2. voor beslissing met grote gevolgen wordt de formele lijn van wensen en bedenkingen gebruikt. Die loopt via de Raden en Staten. Wij zien graag een transparant proces waarop weging van wensen en bedenkingen plaatsvindt gezien de getrapte route via regio en MRA; 3. De samenstelling van het Bestuur zo te kiezen dat zoveel mogelijk door de Raad en Staten benoemde bestuurders zitting daarin hebben, met het oog op optimale politieke verantwoording;
    4. De flexibele schil van (‘om niet’) ter beschikking gestelde medewerkers van deelregio’s financieel mee laten tellen in de door Raden en Staten goed te keuren begroting MRA; 5. Alvorens over te gaan tot besluitvorming in de Raden en Staten, het voorstel met uitgewerkte samenwerkingsafspraken in een ontwerp convenant eerst voor zienswijze – als tussenstap – voor te leggen.

Willem Pel – 20 april 2021

lees hier het originele amendement