Bergweg/Meentzoom wordt een Gebieds Ontsluitings Weg (GOW) 30km

23 nov, 2021

Inspraak HvB in de raadsvergadering van 23 november 2021

Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

Voorzitter,
Het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP) Blaricum noord kent een lange, beladen historie van teveel jaren met ups en downs, waarbij het leek dat de laatste categorie de overhand zou nemen.
Gelukkig lijkt die trend gekeerd en zien we zowel de politiek als ambtenaren, college en niet in de laatste plaats aanwonenden en stakeholders naar een oplossing komen.
Dat werd dan ook wel hoog tijd want uiteindelijk gaat het erom dat er afgewogen evenwicht komt in de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid van ons dorp. Dat evenwicht kent vele belangen, inzichten en visies hebben we gemerkt.
Maar uiteindelijk moet een plan tot uitvoering komen en spaden in de grond. Daar zitten we hier voor.
Twee maanden geleden stond het er politiek minder rooskleurig voor en werden er door wisselende meerderheden in deze raad een impasse bereikt. Vooral gevoed door overtuiging van beperking snelheid voor de veiligheid vs doorstroming en bereikbaarheid.
Het leken 2 onverenigbare uitgangspunten. Maar meer gemeenten worstelen met dat dilemma. HvB bracht in om de Bergweg/Meentzoom tot een zg. Gebieds Ontsluitings Weg (GOW30 weg) te bestempelen.

Nieuwe categorie: GOW30 Het traditionele onderscheid tussen de categorieën gebiedsontsluitingsweg (weg met doorgaand verkeer, nu 50 km/u) en erftoegangsweg (weg in woonbuurten met alleen bestemmingsverkeer, nu 30 km/u) sluit niet meer goed aan bij het hedendaagse gebruik van de openbare ruimte. Er is meer (verschillend) verkeer en meer verschillend gebruik van de openbare ruimte. De nieuwe categorie GOW30 is een gebiedsontsluitingsweg waar een maximumsnelheid van 30 km/u geldt. Deze categorie sluit goed aan bij wegen met relatief veel autoverkeer, waar vanuit leefbaarheid en stedelijkheid de verblijfsfunctie prioriteit krijgt boven de verkeersfunctie. De inrichting van een GOW30 heeft zowel kenmerken die bij een doorgaande weg horen als kenmerken van een weg met een lagere maximumsnelheid. Een GOW30 krijgt geen kenmerken die de doorstroming van de auto te veel belemmeren, zoals hoge drempels of voorrang voor verkeer vanaf een erftoegangsweg van rechts. Het is van belang dat de GOW30 goed begaanbaar blijft voor nood- en hulpdiensten.

Precies de duiding van toepassing op de Bergweg/Meentzoom. Het raadsvoorstel gaat uit van deze categorisering GOW30 en kan op onze instemming rekenen
Daarnaast is het zo dat nogal wat uitgangspunten vanuit eerdere (Voorlopig Ontwerp) VO en aangenomen moties en amendementen gepasseerd zijn en meegenomen dienen te worden om tot een bijgesteld VO te komen. Denk bijv. aan het participatieproces voor voetpaden en relaties naar de Le Coultre Dreef. Om die reden ligt er nu een amendement voor waar HvB mede-indiener van is.

HvB spreekt de verwachting uit dat over niet al te lange tijd uitvoering gegeven kan worden aan een prachtig plan voor ons dorp.

Dank U wel voorzitter.

Willem Pel
HvB