Nadere toelichting Willem Pel over uitbreiding AH

17 feb, 2022

Hieronder een reactie van de fractievoorzitter HvB op een vraag van een inwoner van Blaricum.

Beste,
U wilt graag weten wat de stelling van Hart voor Blaricum is.
Zal daar een aantal van belang zijnde zaken noemen die bij een afweging gaat gelden.
 1. In de centrumvisie, welke door door de raad unaniem is aangenomen in 2015, wordt de rol die de supermarkt in het dorpscentrum belicht en van belang geacht
  Daarin staat ook benoemd dat de wens om uit te breiden toen al aanwezig was en eerdere onderzoeken om de super elders te plaatsen buiten het centrum niet de voorkeur heeft. Het is daarom niet verrassend dat de ondernemer nu een verzoek indient voor een uitbreiding.
 2. Wij treden niet in de bedrijfsvoering van de supermarkt zelf in termen welk soort assortiment gevoerd wordt en welke winkelformule passend zou zijn.
 3. Wel gaan wij over de openbare ruimte zoals parkeren, evt. extra drukte, bevoorrading en invloed op overige winkeliers.
 4. De verklaring van geen bezwaar gaat uitsluitend over de omzetting van bestemming tuin naar parkeren achter het woonhuis bij Blushing.
  De panden Blushing en het daarachter gelegen pand aan burg. Heerschopweg hebben in het bestaande bestemmingsplan al een bestemming “detailhandel”
  Dus daarvoor hoeft de indiener geen verklaring van geen bezwaar te vragen aan de raad. Ook de voorziene en inmiddels verlaagde bouwhoogten passen binnen de voorwaarden.
 5. Over het aanzicht van de evt. uitbreiding doet de welstandcommissie een uitspraak. Dat voorkomt een mooi-lelijk discussie met zijn allen.
 6. Nogmaals onze aandacht gaat vooral uit naar gevolgen voor de openbare ruimte.
 7. Wij zijn zeer benieuwd naar de bijgestelde plannen door de indiener en de daarop ingediende zienswijzen en afhandeling/communicatie ervan naar onze inwoners op bovengenoemde punten.
  Hart voor Blaricum staat alom bekend om het behoud van authentieke karakter van het dorp, dat zullen wij blijven doen maar kunnen niet een verzoek op voorhand naar de prullenbak verwijzen. Wij zullen die ontwikkeling nauwgezet volgen en definitief oordelen als alle zienswijzen, bezwaren e.d. in samenhang ons en het dorp bekend zijn.
  Ik weet niet of dit antwoord U helpt maar we kunnen het nu eenmaal niet met een simpel “voor of tegen” afdoen.Met vriendelijke groet,Willem Pel
  fractievoorzitter
  Hart voor Blaricum
___________________________________________________
De volgende tekst is uitgesproken in de raadsvergadering van 25 januari 2022 door fractievoorzitter Willem Pel

Voorzitter,

Uitbreiding AH; een beladen onderwerp voor deze laatste raadsvergadering.
Afgelopen weken lijkt het collegevoorstel om een VVGB af te geven voor het ter inzage legging van de bouwvergunning uitbreiding AH steeds grotere vormen aan te nemen. Het is wel duidelijk dat het de gemoederen in het dorp flink bezig houdt.
Ja, het plan vertoont afwijkingen t.o.v. het bestemmingsplan. Die zijn ons ook bekend.
Het gaat dan om de omzetting tuin naar parkeren en omvang van de bouw vlek.
Het is juist die reden dat om een verklaring van geen bedenking gevraagd wordt en vervolgens een verantwoord, zorgvuldig proces doorlopen kan worden.
Zonder deze verklaring stopt alles vandaag.

HvB heeft zich vanaf haar oprichting altijd sterk gemaakt voor het behoud van waardevol dorpsgezicht en het kenmerkende karakter ervan en dat blijven we doen. Tegelijkertijd hebben we te maken met de dynamiek van de samenleving en vooruitgang.
In dat krachtenveld moeten de raadsleden een afgewogen belangenafweging maken.

(De Gooische moordenaar stopt al een tijdje niet meer voor Blushing!)

De wens tot uitbreiding van AH stamt al vanaf 2012. Sindsdien zijn al vele opties verkend, waaronder scenario’s voor uitplaatsing van AH uit het centrum maar verworpen.
Uiteindelijk bleef over de uitdrukkelijke wens om de supermarkt te behouden in het
dorpscentrum van Blaricum. De Centrumvisie van 2016, door de raad unaniem vastgesteld, is overduidelijk wat betreft de vitale functie van AH en betekenis voor het dorp, zowel voor inwoners als winkeliers en horeca. Ook de uitbreidings-wens van AH is in die zelfde visie onderkend, waarbij opgetekend werd dat op de toenmalige footprint en parkeercapaciteit dat wel lastig zou maken.
Het is dus niet vreemd gedacht dat de ondernemer hieruit mocht afleiden dat daarmee ruimte geboden werd om alternatieven te onderzoeken. Door het verwerven van de twee naastgelegen panden, welke ook een detailhandelsfunctie beschikken, zou een uitbreiding realiseerbaar zijn, waarmee de bedrijfsfunctie en de druk op m2 weer lucht zou krijgen.

Voor HvB is het belangrijk dat de uitbreiding van m2 winkeloppervlak niet als doel heeft om extra klanten te trekken, noch een assortimentsuitbreiding te realiseren. Maar wel om een hedendaagse winkelformule te implementeren, welke tegemoet komt aan de wensen van vooral bestaande klanten.

HvB beperkt zich in deze discussie tot het omgevingsplan in termen van invloed op:

 • Bouwkundige aanpassingen en invloed op de leefomgeving
 • Invloed op de openbare ruimte als gevolg van de uitbreiding

Voor de uitbouw op de huidige plek van Blushing zullen wij het amendement steunen om niet tot op de perceelsgrens te bouwen en daarmee weinig ruimte laten in de openbare ruimte aan de Huizerweg. Ondanks het uitgangspunt dat toename van aantal klanten niet nagestreefd wordt zal het aantal parkeerplaatsen eigen terrein wel uitgebreid worden van 28 -> 40. Ook een verdubbeling van aantal fietsen. Verder vinden wij het positief dat met realisatie van 3 appartementen (middenhuur) plus het beschikbaar komen van het pand aan Burg. Heerschopweg (nu als magazijn in gebruik) totaal 4 woningen worden toegevoegd aan het woningbestand van Blaricum.
De openbare ruimte nabij AH heeft al jarenlang te kampen met verkeer, bevoorrading en
drukte. Dat is niet toe te schrijven aan enige uitbreiding, maar de bestaande situatie.
Veel van de zorgen van insprekers en inwoners richten zich op specifiek die verkeerssituatie (drukte en parkeren). Daar wordt  al aandacht aan besteed om bijv. de overlast van bevoorrading te verlichten. HvB vraagt college daar waar het openbaar gebied betreft haar medewerking  te verlenen om tot praktische oplossingen te komen

HvB is overigens van mening dat het gehele centrumgebied een aantrekkelijker herinrichting vraagt, waar voetgangers en fietsers veel meer ruimte krijgen dan nu het geval is door auto’s gedomineerd straatbeeld.

Terug naar het proces. Sinds maart 2021 is de raad, directe omgeving en het dorp bekend met het voornemen van AH om uit te breiden. Partijen zijn uitgenodigd door ondernemer gedetailleerd kennis te nemen van de aanvankelijke plannen. Ook wij als HvB hebben onze commentaren gegeven op bijvoorbeeld de hoogte van appartementen. Wij hebben de stellige indruk dat initiatiefnemer (hoewel gehinderd door corona) omgeving, klanten en geïnteresseerden naar vermogen informatie en toelichting heeft verstrekt op de plannen. Lange tijd hebben de tekeningen in de winkel gehangen. Commentaren en suggesties zijn zoveel mogelijk verwerkt in het nu voorliggende plan en voorzien van een uitvoerige ruimtelijke onderbouwing.

Insprekers op RTG hebben zich ongezouten uitgelaten over de plannen en hun wensen en bedenkingen vurig betoogd. Ook nadien middels brandbrieven de raad verzocht de verklaring niet af te geven.
Alle belangen afwegend is HvB van mening dat het uitbreidingsplan AH een kans moet krijgen in een vervolgprocedure en zal daarom het geamendeerde collegevoorstel steunen.

De ter inzage legging van de aanvraag en ontwerp VVGB is bij uitstek het moment om zienswijzen en bezwaren in te dienen. Maar dan graag openstellen voor alle zienswijzen van belanghebbenden en overige inwoners van ons dorp. HvB vindt het belangrijk om gedurende die periode bewoners (digitaal) uit te nodigen om mee te denken en ideeën/ suggesties op te halen om de openbare ruimte en omgeving te verbeteren. Wij roepen college op om deze participatie dan ook te faciliteren. Ook nadere onderzoeken kunnen dan gestart worden alsmede het oordeel van commissie Ruimte en Kwaliteit inzake de inpassingsplannen in het dorpsbeeld.  Voor HvB is deze welstandstoets zwaarwegend. De ter inzage legging is ook de meest zuivere en democratische procedure om alle ingediende zienswijzen op de  plannen te wegen en tot eventuele bijstelling te komen. Tenslotte zal het voorgelegd worden aan de gemeenteraad voor een definitief  besluit.

Voorzitter, het afgeven van een VVGB betekent geen instemming met het uitbreidingsplan zelf, zoals deze dagen veel  te horen is, maar het openstellen van een vervolgprocedure voor zienswijzen, nadere onderzoeken, oordeel welstandscommissie en eventuele daaruit volgende bijstellingen van het plan. Daarbij zal het faciliteren van een participatie-traject voor knelpunten in de openbare ruimte van waarde zijn.

Dank U wel
Willem Pel
Hart voor Blaricum