Persbericht Hart voor Blaricum herontwikkeling woningen Middenweg / Verbindingsweg.

11 aug, 2020

Foto: Peter van Rietschoten.
Hart voor Baricum heeft informeel vernomen dat er grote commotie bestaat bij inwoners over een mogelijke invulling van de locatie senioren-woningen aan de Middenweg hoek Verbindingsweg. Het betreft 5 lage bestaande woningen in een groene omgeving, van woningcorporatie Alliantie. Alliantie voert al een plan uit om sociale woningen elders in het dorp te verduurzamen en levensloopbestendig te maken. Voor de locatie Middenweg/Verbindingsweg wordt gesproken in de berichtgeving over herbouw.
De commotie van bewoners is gericht tegen te grootschalige bebouwing aldaar en
aantasting van het dorpsgezicht. Er zijn bij de gemeente echter nog geen formele plannen ingediend over wat de Alliantie daar op dit moment zou willen.
Diverse opties zijn de revue gepasseerd maar telkens weer teruggetrokken.
Volgens het vigerende bestemmingsplan is er sprake van beperkingen rekening houdend met het dorpse karakter. Dit geheel in overeenstemming met het coalitieakkoord en programma van Hart voor Blaricum, waarin verdichting en hoogbouw in de dorpsdelen van Blaricum wordt uitgesloten.
Bij een andere invulling aldaar zal het bestemmingsplan sowieso moeten worden herzien en door de raad worden bekrachtigd.
Hart voor Blaricum zal zich uiteraard verzetten tegen grootschalige bebouwing en binnen de raad zich sterk maken voor een kleinschalige, duurzame invulling passend bij het dorpse karakter van Blaricum.

Hart voor Blaricum
Willem Pel
fractievoorzitter

Zie ook de website van ‘Behoud Dorpskarakter Blaricum’ (klik hier)