Raad neemt besluit over uitbreiding AH

30 mrt, 2023

De, bij vele inwoners (en ook HvB leden) omstreden, aanvraag van Albert Heijn voor een vergunning inzake de uitbreiding van de AH vestiging in het centrum van ons dorp stond dinsdag 28 maart j.l op de agenda van de gemeenteraadsvergadering. Bij de stemming is het voorstel om een definitieve Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) unaniem aangenomen. Dit houdt in dat de gemeente de vergunning verleent.
Hieronder het betoog van HvB fractieleider Willem Pel bij dit agendapunt.
Klik hier voor de opname van deze vergadering en alle stukken m.b.t. deze aanvraag.

Voorzitter,
Vandaag ligt voor het raadsvoorstel om een definitieve VVGB af te geven voor de uitbreiding/ modernisering van AH. Een verhaal wat al bijna 2 jaar gonst in het dorp.
Ik kan wel zeggen een zwaar beladen besluit wat we vanavond gaan nemen.
Na een intensieve periode die zich kenmerkte door infoavonden, voorlichting, inspraak, zienswijzen maar vooral heftige emotie. Dit alles gepaard met toenemende druk op initiatiefneemster, bestuur en de raadsleden. En niet te vergeten; open brieven, petities van  voor-  en tegenstanders van de plannen.

Gelukkig is tijdens de laatste RTG, welke HvB heeft laten agenderen op presidium, die verhitte sfeer enigszins bekoeld.
Dit gaat over het centrum dorp, de supermarkt, leefomgeving, verkeer, karakter en noem maar op. Veel gehoorde opmerkingen over HvB; “jullie staan toch voor behoud en karakteristiek van dorp!” Ja, daar staan we ook voor. Ik hoef niemand het ontstaan van HvB uit te leggen beginnend bij de Schoolstrijd,  zelfstandigheid van Blaricum, HOV en veel meer.
Niet alles is uitgekomen waar we voor streden helaas!  Persoonlijk heb ik mij vele jaren ingezet om HOV-bussen het huidige tracé te laten rijden in plaats van straks dwars door de woonwijk blaricummermeent. Ook toen heeft HvB  daar stevig op ingezet. Zelfstandigheid als gemeente  behouden heeft HvB wel kunnen waarmaken.

Die zelfstandigheid als gemeentebestuur zorgt voor een directe persoonlijke betrokkenheid en korte lijnen van bestuur en raadsleden met de blaricumse gemeenschap.
Die persoonlijke betrokkenheid is een groot voordeel, maar tegelijk vormt het een dilemma waar individuele belangen afgewogen moeten worden tegen algemeen belang. Ik weet dat vele HvB fractieleden, en wellicht meer raadsleden daar regelmatig slapeloze nachten van hebben.

HvB draagt al vele vele jaren achtereen  bestuursverantwoordelijkheid in diverse colleges.
Die verantwoordelijkheid komt ook tot uitdrukking door consistent beleid.
Ik bedoel hiermee het volgende:
De aanvraag tot uitbreiding van de supermarkt komt niet uit de lucht vallen. Meer dan 10 jaar ligt er een verzoek van de ondernemer daartoe. In de centrumvisie 2016 (het document dat meest concreet de functie van het gebied, leefomgeving en belang detailhandel beschrijft) wordt er een belangrijke rol aan de supermarkt en haar invloed op de vitaliteit van het centrum toegedicht.

De wens tot uitbreiding van de supermarkt wordt ook in de centrumvisie bevestigd, maar zal fysiek moeilijk op de huidige plek realiseerbaar zijn zo werd toen gedacht.
Een onderzoek naar de mogelijkheden in het centrum moest daar uitkomst bieden.
In de verhandelingen van die bewuste raad van 5 juli 2016 staat dat een dergelijk onderzoek door AH zelf dient plaats te vinden. Vooral niet door de gemeente!
De centrumvisie werd unaniem door alle partijen aangenomen, waarbij volgens de stukken ook SKB en Historische Kring Blaricum zijn geconsulteerd.

En zo geschiedde!
AH verwerft naastgelegen percelen (Blushing en woonhuis) met bestemming detailhandel en voldoet daarmee aan de gestelde onderzoeksplicht en de wens eindelijk een oplossing gevonden te hebben voor een overvolle winkel en te krap magazijn.
Op een beperkt aantal punten is het plan strijdig met het geldende BestemmingsPlan.
De achtergelegen tuin zal omgezet worden naar parkeren (vereiste voor de winkeluitbreiding) en beide oude panden plaatsmaken voor nieuw en passend gebouw (met daarboven 3 appartementen in overeenstemming met woonvisie), maar wel direct verbonden met de oude winkel. Het aansluiten op de bestaande winkel is dan tegen het BP. Het gehele plan wordt vervat in de aanvraag en voorzien van de benodigde ruimtelijke onderbouwing en laddertoets. In de januari vergadering van 2022 geeft Raad voorlopige VVGB af om een plan in te dienen. Nadat zij eerder ontwerp geamendeerd heeft wat betreft inspringen rooilijn aan de Huizerweg.

Een nieuw aangepast plan (incl. positieve welstand verklaring) ligt in najaar 2022 ter inzage.  Diverse informatiesessies voor inwoners en direct betrokkenen worden belegd. Formeel moeten zienswijzen ingediend worden om bezwaar of bedenkingen kenbaar te maken. In totaal worden 16 zienswijzen ingediend en beoordeeld.
Nogal wat zienswijzen betwijfelen  nut en noodzaak van de uitbreiding. HvB vindt dit een zaak van bedrijfsvoering, daarbij komt dat de supermarkt niet van plan is om het assortiment uit te breiden en mikt daarmee ook niet op extra klandizie.
Terugbrengen van assortiment zoals enkeling betoogt is al helemaal niet aan de orde.
Wij gaan niet over de soorten pindakaas, net zo min als over de soorten schepijs van de Hoop of verschillende soorten tapbiertjes van Moeke!
Veel zienswijzen gaan over de zorg van het parkeren, extra verkeer, bevoorrading, geluidshinder, veiligheid en teloorgang van groen en het karakter van het dorp.

Terechte zorgpunten zeker in dit levendige gebied, zoals het centrum nu eenmaal is.
(denk aan horeca-terrassen, de Hoop zondagmiddag infarct, theater parkeren Bergweg).

Dat alles heeft de HvB-fractie meegenomen in de afweging van het voorstel en komt tot de beoordeling dat een juiste ruimtelijke onderbouwing en onafhankelijke toetsen een definitieve VVGB niet in de weg staan. Zienswijzen zijn daaraan getoetst en gedeeltelijk ontvankelijk verklaard waar het gaat om groencompensatie. Ten opzichte van de eerder afgegeven voorlopige VVGB januari 2022 zijn geen zwaarwegende feitelijke omstandigheden opgetreden, waardoor de raad tot een ander oordeel zou moeten komen.

Fractie Hart voor Blaricum zal het raadsvoorstel daarom steunen.

Ik som ook nog de positieve effecten van het plan, zoals ook door de vele voorstanders van het plan zijn onderschreven:

  • Een toekomstbestendige supermarkt, waar inwoners en overige ondernemers van Blaricum direct van profiteren.
  • Extra parkeerplaatsen in het centrum.
  • Verbeterde en veiliger logistieke afhandeling.
  • 3 extra gewilde middenhuur appartementen conform woonvisie.
  • Terugdringen overlast openbare ruimte en handhaving.

Zoals gezegd bevindt de supermarkt  zich nu eenmaal in een centrumgebied. Daar is nu al
levendigheid en verkeer. Wellicht moeten aantal oplossingen zoals B.Heerschopweg nog nader uitgewerkt worden. Niet alles is al perfect (1-richtingsverkeer vraag?) In het coalitieprogramma heeft HvB verkeersstudie naar autoluw maken van het centrum laten opnemen.
Ook daar zal aandacht voor dit gebied en het actief betrekken van belanghebbenden in planvorming van het verkeersplan voorop staan.

Voorzitter, ik sluit af en voel dat voor aantal bewoners dit een teleurstelling betekent. Maar tegelijkertijd spreek ik de wens uit dat we met dit te nemen democratisch  besluit een periode achter ons laten van heftige tegenstellingen.

Blaricum zal ook weer vooruit moeten kijken!

Mijn dank,
Willem Pel, fractievoorzitter Hart voor Blaricum