Tiny houses in Blaricum

27 jul, 2021

HART VOOR BLARICUM heeft in haar verkiezingsprogramma van toen, nu en in de toekomst het zoeken naar andere woonvormen als belangrijk punt staan. Ook in ons eigen mooie en karakteristieke dorp zal het nodig zijn te zoeken naar een oplossing voor het nijpende, landelijke probleem: het woningtekort. Beter gezegd: de woningNOOD.

Hiernaast ziet u foto’s van een gedeelte van het Hendrik Smitlaantje. Dit laat zien hoe het er nu uitziet en hoe het eruit zou kunnen zien. Een willekeurig voorbeeld van hoe tiny houses zouden kunnen passen in ons dorp. Een voorbeeld dat geknipt en geplakt is.

Met de bouw van tiny houses moet rekening worden gehouden met de omwonenden. Er moet bijvoorbeeld ook worden gelet op de aanleg van parkeerplaatsen etc. Niemand mag in zijn woonomgeving hinder ondervinden. Wij zijn immers samen het dorp. Maar… met inventief denken, met wikken en wegen, zouden we kunnen voorkomen dat Hart voor Blaricumse starters, kleine huishoudens, en ouderen ons dorp moeten verlaten.

Hart voor Blaricum zal in de eerst volgende raadsvergadering van september een motie indienen waarin het College wordt gevraagd op korte termijn te komen met een concreet voorstel tot de realisatie van tiny houses. Dit in samenwerking en overleg met inwoners en derden. En d.m.v. inzet van de reserve die bestemd is voor de volkshuisvesting.

Los van dit voorbeeld: als u ideeën hebt, ze zijn welkom. U kunt ons een bericht sturen via info@hartvoorblaricum.nl. Want Hart voor Blaricum wil graag samen met u nadenken over een gezond dorp voor jong en oud!