Liever de PDF versie? Klik dan hier

Inhoud

VOORWOORD. 2

ZELFSTANDIGHEID: 3

RUIMTELIJKE ORDENING: 4

BOUWEN EN WONEN: 4

DUURZAAMHEID & MILIEU.. 5

GROEN & WATER: 7

AGRARISCH GROEN. 8

VERKEER EN VERVOER: 8

SOCIAAL DOMEINEN GEZONDHEIDSZORG. 9

RECREATIE, EVENEMENTEN EN SPORT. 11

VEILIGHEID. 12

COMMUNICATIE MET DE INWONERS. 12

 

VOORWOORD

De afgelopen jaren heeft Hart voor Blaricum deel uitgemaakt van de coalitie en het college. In deze periode hebben wij veel van onze doelstellingen bereikt. Bestemmingsplannen zijn conserverend vastgesteld, zonder massieve (hoog) bouw, eindelijk een vernieuwd en mooi aangekleed winkelcentrum met woningbouw in de Bijvanck, een bijna gerealiseerde prachtige nieuwbouwwijk de Blaricummermeent, geen lelijke betonnen bak voor de HOV en een ruim sluitende begroting die een financiële gezonde basis vormt voor de komende jaren zijn hiervan voorbeelden.

Voor U ligt het verkiezingsprogramma 2018 – 2022 van Hart voor Blaricum. Dit programma is mede tot stand gekomen dankzij de raadplegingen van inwoners die we in 2017 via twee enquêtes hebben verkregen. De waardevolle input en suggesties die we van u kregen, zijn dan ook zoveel mogelijk in het programma verwerkt. De werktitel “Blaricum blijft Blaricum” is de doorvertaling van ons credo “mooi dorp, goed bestuur”.

Het zal U niet ontgaan zijn dat de Provincie Noord-Holland een herindelingsprocedure gestart is, de zogenaamde ARHI-procedure. De Provincie heeft het voornemen om te komen tot een bestuurlijke fusie van Blaricum met Laren en Huizen. De streefdatum die de Provincie voor ogen heeft voor deze fusie is 1 januari 2021. Hiervoor zal door de Provincie in september een herindelingsontwerp aan de gemeenteraad en bevolking voorgelegd worden.

Gaan wij daarom bij de pakken neerzitten? Nee, in geen geval en daarom getuigt dit verkiezingsprogramma van het ambitieniveau waarin de Blaricummer zich zal herkennen en een continuering van door ons gevoerde beleid.

ZELFSTANDIGHEID

Blaricum vierde nog niet zo lang geleden haar 200 jaar bestaan als zelfstandige gemeente.
Als het aan de Provincie Noord-Holland ligt, komt daar per 1 januari 2021 een einde aan en zal er gefuseerd moeten worden met Laren en Huizen. De redenen die de Provincie hiervoor aanvoert, zijn vergroting van de bestuurskracht op regionale dossiers en de toenemende taken die het Rijk bij de gemeente belegt. Nu is het zo dat de bestuurskrachtmeting uitwijst dat deze voor Blaricum, Huizen en Laren voldoende op niveau is in de huidige situatie. Voor diverse uitvoeringstaken hebben wij onder andere de BEL-combinatie (ons gemeenschappelijke ambtenarenapparaat van Blaricum, Eemnes, Laren) aanzienlijk versterkt. Nieuwe taken, zoals uitvoering sociaal domein, zijn opgepakt met de gemeente Huizen. Om tegemoet te komen aan het vergroten van bestuurskracht op regionale dossiers hebben Blaricum, Laren en Huizen de handen ineengeslagen en gezamenlijk een voorstel gedaan aan de Provincie om gemandateerde wethouders aan te stellen voor regionale onderwerpen.

Daarnaast was een opschaling van de bestaande ambtelijke organisatie BEL met Huizen voorgesteld. De Provincie had eerder door laten schemeren met dit voorstel mee te willen gaan. Des te meer teleurstellend dat zij daar in november 2017 op terug gekomen zijn en alsnog een complete bestuurlijke fusie voorstaan. Die teleurstelling is ook geuit vanuit Laren en Huizen. Hart voor Blaricum wil zich niet zonder slag of stoot neerleggen bij dit voornemen en zal alle wegen bewandelen om het gezamenlijke samenwerkingsvoorstel weer op de agenda te krijgen.
Hart voor Blaricum zal de overige politieke partijen in ons dorp daarvan moeten overtuigen en samenwerking zoeken met de gelijkgestemde partijen in Laren en Huizen. Zelfstandigheid uit het oogpunt van het verleden, heden maar vooral voor de toekomst. Behoud van onze kenmerkende kleinschaligheid, een eigen gemeentebestuur met lokaal bekende raadsleden in een eigen gemeentehuis met loket voor burgerzaken in ons eigen dorp. Wij willen samenwerken vanuit de zelfstandigheid die Blaricum al 200 jaar kent.

In een fusiegemeente zal in de gemeenteraad slechts een klein aantal vertegenwoordigers vanuit Blaricum zitten, waardoor onze invloed sterk vermindert. Onze raadsleden kennen Blaricum, zijn historie en de behoeften van al haar inwoners en zullen dit beter kunnen beschermen. Behoud van onze eigen vrijwillige brandweer. Het koesteren van onderlinge verbondenheid, de vele vrijwilligers. De liefde voor ons dorp. Samen Blaricum mooi houden.

Natuurlijk, ook Hart voor Blaricum realiseert zich dat ondanks al onze inspanningen om het tij te keren in de loop van 2018 de uitkomst van al dan niet een fusie bekend zal zijn.
Hart voor Blaricum zal in het onverhoopte geval van definitief fusiebesluit prioriteit geven aan het borgen van onze waardevolle Blaricumse identiteit en het bewaken van de belangen van ons dorp gedurende de transitie naar een fusie.

 • Bundelen verweer met gelijkgestemden Blaricum, Laren, Huizen.
 • Meerderheid vinden binnen gemeenteraad Blaricum voor behoud zelfstandigheid.
 • Blaricumse identiteit, waarden en kernwaarden borgen in dorpskernenbeleid.
 • Realiseren zoveel mogelijk doelstellingen/plannen pre-fusietijdperk.

RUIMTELIJKE ORDENING

Hoeksteen van beleid van Hart voor Blaricum vormt het conserverende en groene karakter van de plannen, waaronder het beschermen van de vele monumentale en beeldbepalende panden in het dorp. Het groene karakter van de Bijvanck en de Blaricummermeent, het Stichtse en Lineaire park met een mooie en veilige rivier en de onafhankelijke welstandsadvisering op basis van Blaricums welstandsbeleid met passend groen en dorps karakter. Wij zullen er blijvend op toezien dat ongewenste ontwikkelingen zoals verdichting (niet bebouwen open plekken en groen) en hoogbouw in de dorpsdelen van Blaricum worden voorkomen.
De nieuwe Omgevingswet die ingevoerd gaat worden komende raadsperiode zal in dat verband onze bijzondere aandacht krijgen. Groot verschil met de bestaande situatie is de grotere afstand van de vele aspecten die de raad heeft op bestemmen, verlenen vergunning en handhaven. Wel zal de gemeenteraad vooraf het kader voor de gebieden en beleid kunnen definiëren en bepalen. Belangrijk wordt dan hoe Hart voor Blaricum hier haar “kroonjuwelen” in laat terugkomen.

Bij dit alles ziet Hart voor Blaricum voorafgaande voorlichting en inspraak van de inwoners als erg belangrijk. Conserverend karakter en aandacht voor groen & water in vast te stellen bestemmingsplannen.

 • Het groene karakter van de Bijvanck en de Blaricummermeent, het Stichtse en Lineaire park met hun prachtige rivier moet behouden blijven.
 • Vigerende bestemmingsplannen toetsen op toekomstvastheid.
 • Hart voor Blaricum kaders en handhaving inbrengen in Omgevingswet.
 • Grotere betrokkenheid inwoners in totstandkoming gebiedsvisie/Omgevingswet.

BOUWEN EN WONEN

Voor de gehele regio en lokaal voor Blaricum is respectievelijk een regionale en lokale woonvisie vastgesteld. Hart voor Blaricum wil de lokale woonvisie concreet invulling geven en toetsen. Hoogbouw en verdichten (compact bouwen open plekken en groen) moet worden voorkomen. Meest in het oog springend zijn de ontwikkelingen en bouwactiviteiten in onze nieuwe dorpskern de Blaricummermeent. Voortvarend wordt daar onder verantwoordelijkheid van onze Hart voor Blaricum wethouder een prachtwijk gerealiseerd, uniek in de regio en zelfs in Nederland. De authentieke kenmerken van Blaricum zijn er in eigentijdse verschijning en verscheidenheid terug te vinden. Vele nieuwe bewoners hebben al hun woning kunnen betrekken en het animo blijkt anno 2018 nog altijd onverminderd groot.
Ondanks de economische recessie is vastgehouden aan de beeldkwaliteit die vele jaren geleden is vastgesteld door de gemeenteraad. Ook financieel zorgt de exploitatie voor een gunstig resultaat, die het hele dorp ten goede komt. Hart voor Blaricum zet in op voltooiing van de Blaricummermeent voor 2022.
Net als in de Blaricummermeent wordt op andere locaties kleinschalig en passend in de omgeving nieuwbouw gerealiseerd. Hierbij wordt de verdeling van duur-middel-laag volgens de 1/3 regel toegepast zoals bepaald in de regionale woonvisie, waarbij geldt dat laag bestemd is voor sociale woningen. Hart voor Blaricum houdt gezien het demografische karakter van Blaricum vast aan de  1/3 variant wat betreft “laag” in nieuwbouwprojecten.

Tegelijkertijd wil Hart voor Blaricum het totaal aan sociale huurwoningen in Blaricum op het huidige niveau houden, aangevuld met de nog te bouwen sociale woningen in de Blaricummermeent. Ook is het nodig om doorstroming van huurders te bevorderen uit deze doelgroep naar het middensegment koop, dan wel huur. Inzet van wooncoaches en gewenningssubsidies zijn geëigende middelen om dit te stimuleren. Het toewijzingsbeleid voor inwoners uit Blaricum voor nieuwbouwprojecten moet gehandhaafd blijven.

Blaricum heeft middelen gereserveerd voor startersleningen. Tot dusverre wordt daar nog te weinig gebruik van gemaakt. Hart voor Blaricum wil deze regeling voor jongere bewoners van ons dorp extra onder de aandacht brengen en gebruik stimuleren. De jonge generatie is de toekomst van ons allemaal.

Blaricum is een van de duurste gemeenten in Nederland wat betreft woningprijzen.
Hart voor Blaricum wil desondanks het wonen in ons dorp toegankelijk maken en houden. Hiervoor stellen wij voor om experimentele woonvormen een kans te geven. Te denken valt aan splitsen van bestaande panden voor met name vitale senioren. Zorg-aan-huisconcepten om langer in vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. Een beperkt experiment om “Tiny Houses” (kleine 1 à 2 persoons huishoudens van ca. 25-50 m2 woonoppervlak) te realiseren. Deze woningen zijn relatief goedkoop te realiseren en een innovatieve woonimpuls voor het behoud van jonge mensen die zelfstandig willen gaan wonen en het behoud van alleenstaande ouderen in het dorp.

 • Concretiseren en afstemmen lokale en regionale woonvisie
 • Voltooiing Blaricummermeent < 2022
 • Bestendigen aantal sociale woningen op huidig niveau
 • 1/3 regel toepassen nieuwbouw duur/midden/sociaal
 • Doorstroming bevorderen laag -> middensegment
 • Prioriteit toewijzing Blaricummers voor nieuwbouwprojecten.
 • Stimuleren startersleningen
 • Experimentele woonvormen realiseren (splitsen/zorg-aan-huis/Tiny Houses)

DUURZAAMHEID & MILIEU

Duurzaamheid en milieu zijn de onderwerpen die mondiaal en in Nederland hoog op de agenda staan. Hart voor Blaricum huldigt het motto “verbeter de wereld, begin bij jezelf”. Dat betekent zoveel dat inwoner en gemeente dicht bij huis de handschoen zullen moeten oppakken om onze gezamenlijke bijdrage hieraan te leveren. Blaricum staat in Nederland al op plaats 2 in de ranking van “duurzaamste gemeente”. Dat is mede te danken aan onze overwegend groene omgeving en de ontwikkeling van de Blaricummermeent, waar de woningen niet op het gasnet zijn aangesloten. Ook de toepassing WKO (Warmte-Koude-Opslag), wat in deze nieuwe wijk wordt toegepast, draagt daar positief aan bij. Hart voor Blaricum wil in de nieuwe raadsperiode verder gaan dan dat.

Er zijn al tal van bestaande subsidies om toepassing van zonnepanelen op daken financieel te ondersteunen. Hart voor Blaricum zal dat via een voorlichtingsprogramma blijvend propageren. Gezien het bijzondere karakter van Blaricum (rietgekapte en monumentale woningen enz.) willen wij het plaatsen van zonnepanelen wel aan een ruimtelijke beoordeling onderwerpen. Dat kan door, bijvoorbeeld, het percentage zonnepanelen in verhouding tot het dakoppervlak of afscherming straatzicht passend in het kwaliteitsbeeld.
Extra plaatsing van zonnepanelen op openbare gebouwen (zoals recentelijk op het BEL-kantoor) of ook op kunstwerken (geluidswallen Bijvanck-Blaricummermeent A27) behoort tot de mogelijkheden.

De ligging van Blaricum ingeklemd tussen A1 en A27 en de toenemende verkeersintensiteit veroorzaakt al jaren toenemende geluidshinder met name vanaf de A27. Hart voor Blaricum wil onverminderd druk uit blijven oefenen op Rijkswaterstaat om geluidsbeperkende maatregelen te treffen, zoals dubbelzijdig ZOAB-asfalt en een betere geluidswerende voorziening langs de snelwegen.

Toename van elektrische auto’s wordt sterk gestimuleerd door de landelijke overheid.
Hart voor Blaricum juicht dit toe. In onze dorpsdelen dient het aantal oplaadpunten daarom gelijke tred te houden met deze positieve ontwikkeling. Uitbreiding ervan op plaatsen voor lang parkeren en daar waar parkeren op eigen terrein niet mogelijk is, is het aanleggen van openbare oplaadplaatsen een logische stap.

We nemen nu al waar dat als gevolg van klimaatverandering het aantal zware regenbuien in aantal en intensiteit toeneemt. Vlotte afwatering van het hemelwater is essentieel om droge voeten te houden. Daar wordt bij de renovatie van straten al rekening mee gehouden. Echter de toenemende verstening (lees bestrating) van particuliere percelen is een zorgpunt.
Hart voor Blaricum wil voorlichtingscampagnes gaan opzetten voor bewoners om hemelwaterafvoer op natuurlijke wijze te regulieren om met elkaar de gevolgen van klimaatverandering te kunnen voorzien.

 • Uitbreiding zonnepanelen voor woningen en openbare gebouwen en werken
 • Ruimtelijke beoordeling/toetsing zonnepanelen invoeren
 • Vernieuwen cq. plaatsen betere geluidsschermen Bijvanck/Blaricummermeent
 • Uitbreiding oplaadpunten elektrische auto’s
 • Voorlichting en advisering bewoners hemelwater (“tegeltjeswijsheid”)

GROEN & WATER

Groen en water zijn belangrijke kernwaarden van het Gooi en zeker voor Blaricum. Door noodzakelijke bezuinigingen is er de laatste jaren minder onderhoud gepleegd. Nu de begroting, dankzij de inbreng van onze Hart voor Blaricum wethouder, weer op orde is en de meerjarenbegroting financiële ruimte biedt, wil Hart voor Blaricum het groen- en wateronderhoud zowel in frequentie als kwaliteit op het gewenste niveau brengen. We zullen erop toezien dat zwemwater van goede kwaliteit is, watersporten in het Gooimeer het hele seizoen mogelijk is en flora en fauna samen met de burger in het en om het dorp kan leven en groeien.
Regelmatige inspecties zullen worden uitgevoerd op onder meer overhangend groen, vergrassing plaveisel in alle dorpsdelen en het weren van ongewenste, schadelijke planten.
Extra aandacht gaat ook uit naar onze landschappelijke gebieden, waarvoor geldt dat onze Blaricumse natuurgebieden vallen onder beheer van het Gooisch Natuur Reservaat (GNR). GNR bevindt zich in een reorganisatiefase. Hart voor Blaricum volgt deze ontwikkeling nauwgezet en zal invloed blijven uitoefenen om de kernwaarde van onze Gooische natuur veilig te stellen.

In dit licht vraagt Hart voor Blaricum ook meer aandacht voor het Nationaal Park Heuvelrug Nieuwe Stijl: de komende jaren wordt nagedacht over invulling van het toevoegen van de natuurgebieden van o.a. GNR aan het Nationaal Park tot aan het Gooimeer. Hart voor Blaricum zet in op de economische kansen voor bestaande en een beperkt aanbod van nieuwe ondernemers met versterking van de aantrekkingskracht voor dagrecreatie met het concept “Blaricum aan Zee” volgens de criteria van het Nationaal Park, zodat natuurwaarden behouden blijven. Hart voor Blaricum pleit voor een actieve deelname aan werkgroepen en het op te richten samenwerkingsverband voor een groot Nationaal Park Heuvelrug vanuit de gemeente Blaricum om onze belangen te behartigen.

In het oude dorp en de Blaricummermeent geldt een hagenbeleid om het groene karakter van deze dorpsdelen blijvend te conserveren Hart voor Blaricum wil in navolging van de  Blaricummermeent  het vergroenen van erfafscheidingen (hagen en groen in plaats van schuttingen) in de Bijvanck op de kaart zetten en stimuleren. In de Blaricummermeent zal Hart voor Blaricum zich ervoor inspannen dat ter hoogte van het bedrijvenpark extra struiken en bomen geplant worden. Het bedrijvenpark komt daarmee meer uit het zicht van de woonwijk en bovendien zorgt de beplanting voor extra filtering van geluid en fijnstof afkomstig van A27.

Met de verdergaande aanleg van de meanderende rivier in de Blaricummermeent neemt de zorg voor waterkwaliteit, onderhoud en de veiligheid toe. De door Hart voor Blaricum geïnitieerde aansluiting van de waterpartij uit de Bijvanck op de meander verbindt de twee wijken straks op natuurlijke wijze.
Het noordelijk deel van de meander grenzend aan en met toegang tot het gooimeer zal komende jaren verder ontwikkeld worden. Dit deel zal ook bevaarbaar zijn voor aanwonenden en dagrecreanten. Hart voor Blaricum wil de bevaarbaarheid tot en met de brug bij restaurant Bruis uitbreiden.
De beplanting van het Gooimeer met fonteinkruid heeft zondermeer tot een betere waterkwaliteit geleid. Tegelijkertijd levert deze waterplant ernstige hinder op voor de pleziervaart. In het vaarseizoen neemt Blaricum tezamen met Huizen al deel aan maaiactiviteiten op het gooimeer. Hart voor Blaricum staat voor om deze maaiactiviteit te intensiveren om daarmee de toegang en bevaarbaarheid van de meander in de Blaricummermeent en het Stichtse strand mogelijk te houden.

 • Uitbreiding en inspectie van groenonderhoud alle Blaricumse dorpsdelen.
 • Bewaken landschappelijke kernwaarden (o.a. GNR)
 • Aandacht voor belangen economie, recreatie en natuurwaarden van gemeente Blaricum in programma Nationaal Park Heuvelrug Nieuwe Stijl
 • Stimuleren toename groene erfafscheidingen Bijvanck
 • Extra beplanting bomen en struiken bedrijvenpark Blaricummermeent
 • Bevaarbaarheid bereikbaarheid meander Blaricummermeent verzekeren.
 • Kwaliteit van recreatiegebieden aan Gooimeer verhogen

AGRARISCH GROEN

Het groen rondom Blaricum bestaat voor een groot deel uit agrarische gronden. Blaricum heeft veel van deze agrarische grond alsmede twee gemeenteboerderijen sinds 1989 overgedragen aan de Agrarische Stichting Blaricum (ASB) die het beheer uitvoert en eigenaar is van deze gronden. Zoals overal staat de bedrijfsvoering van de agrariërs sterk onder druk. Er zijn binnen ons dorp gelukkig initiatieven om te komen tot milieu- en natuurvriendelijke vormen van bedrijvigheid. Hart voor Blaricum prijst zich gelukkig nog een aantal mooie gemengde bedrijven binnen de dorpskern te hebben, zoals de aspergeboerderij en de zorgboerderij. Wij steunen een recent initiatief aan de Eemnesserweg dat perspectief biedt voor grotere sociale dorpsbetrokkenheid bij een duurzame bedrijfsvoering door de twee ‘Oerboeren’. Al deze vormen van boerenbedrijven zullen de ruimte moeten krijgen om op een nieuwe manier te werken en grond te kunnen pachten. Grootschalige agrarische fabrieken en megastallen passen niet bij het dorpse karakter dat Hart voor Blaricum voorstaat met onze mooie dorpsdelen.

Hart voor Blaricum wil

 • Combineren van agrarische gebieden en natuurwaarden stimuleren
 • Nieuwe duurzame initiatieven de kans bieden zich te ontwikkelen
 • Het groene en agrarische karakter van het dorp maximaal behouden.

 

VERKEER EN VERVOER

De groei van onze gemeente met het nieuwe dorpsdeel de Blaricummermeent en de algehele toename van autoverkeer vraagt om herijking van de verkeersbewegingen in en tussen de kernen oude dorp, Bijvanck en Blaricummermeent. Het beleid dat Hart voor Blaricum ingezet heeft, richt zich op het terugdringen van onnodig lokaal autoverkeer en faciliteren van veilige fiets- en voetgangerverbindingen. In het onlangs vastgestelde Gemeentelijk Verkeer Vervoer Plan (GVVP) geven we prioriteit aan het oplossen van de door bewoners aangedragen knelpunten.

Meest in het oog springend zijn daarbij te noemen de “Gordiaanse knoop” aan de Stroomzijde, de oversteken voor fietsers en voetgangers bij de Randweg en de kruising Franse pad-Meentzoom-Le Coultredreef.

De oversteek Randweg voor fietsers en voetgangers tussen de Bijvanck en het oude dorp levert al jarenlang een onveilige en ongewenste situatie op. Inwoners en gemeente hebben eerste ontwerpsessies gehouden. Hart voor Blaricum wil de komende raadsperiode een definitieve oplossing voor dit knelpunt gerealiseerd zien.

Binnen de dorpsdelen wil Hart voor Blaricum snelheidbeperkende maatregelen treffen door corrigerende meldingspalen met “smileys” uit te breiden en bij wegrenovaties waar nodig en gewenst drempels aan te brengen binnen de 30km-zones.

Met de Provincie Noord-Holland is na jarenlange strijd door Hart voor Blaricum overeenstemming bereikt met Blaricum en Huizen om Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) voor ons dorp te verzekeren zonder aanleg van verfoeide vrijliggende busbanen.

Bij het definitieve ontwerp- en uitvoeringsplan voor de inpassing van de HOV in Bijvanck en Blaricummermeent wil Hart voor Blaricum directe betrokkenheid van bewoners en gemeenteraad garanderen.
Voor lokale busverbindingen wil Hart voor Blaricum de haalbaarheid van een extra busverbinding met het ziekenhuis Tergooi op de agenda plaatsen. Ook zien we graag extra haltes in de Blaricummermeent gerealiseerd.

Invoering van de “blauwe zone” in het centrum van Blaricum blijkt succesvol te zijn. Doorstroming op de schaarse parkeerplaatsen is gerealiseerd. Voor het aanpakken van het zogenaamde ‘hufterparkeren’ is de BOA (buitengewoonopsporingsambtenaar) capaciteit uitgebreid. Dit blijft in de komende tijd een groot aandachtspunt voor Hart voor Blaricum. De extra parkeervoorzieningen bij Bellevue zullen via fase 2/3  verder uitgebreid worden.

Het succes van de nu voorliggende maatregelen betreffende het autoverkeer en parkeren in de schoolzones OBB-Bernardus en Bijvanck zal door ons nauwlettend worden bewaakt.

 • Faciliteren van veilige fiets- en voetgangerverbindingen.
 • Knelpunten Randweg, Stroomzijde, Franse pad – Meentzoom oplossen
 • Snelheid beperkende maatregelen treffen (smileys, drempels)
 • Betrokkenheid bewoners organiseren uitvoering en inpassing HOV
 • Lokale buslijn voorstellen oude dorp – ziekenhuis Tergooi
 • Extra bushaltes Blaricummermeent

SOCIAAL DOMEINEN GEZONDHEIDSZORG

Binnen het sociaal domein hebben gemeenten er per 1 januari 2015 taken en verantwoordelijkheden bij gekregen in de zorg en ondersteuning aan hun inwoners op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp.
Waar voordien het Rijk deze taken voor haar rekening nam, liggen deze nu bij de gemeente. Voor Blaricum en overige gemeenten in de regio een flinke kluif en gewenning voor de raad om de vertrouwde dienstverlening naar behoren en blijvend te kunnen verlenen aan haar burgers. Merendeel van deze taken is ondergebracht binnen de ambtelijke samenwerking met Huizen, Laren en Eemnes de zogenaamde HBEL-combinatie en de regionale samenwerking binnen de regio Gooi en Vechtstreek. Hart voor Blaricum wil oog hebben en houden voor de kwetsbaren in de samenleving. Maatwerk en aandacht voor de mens om zo lang mogelijk iedereen mee te laten doen. Wij willen daarom passende zorg blijven bieden. Hart voor Blaricum wil dat de inwoners het uitgangspunt zijn en niet de regels en/of financiële middelen. Hart voor Blaricum zal  de uitvoering hierop blijvend toetsen en zo nodig het eigen Blaricumse beleid hierop aanpassen. De beschikbaar gestelde financiële middelen zijn voldoende gebleken om aan de verplichtingen en ambities te voldoen.

Met name in de jeugdzorg kan door toename van het aantal cliënten en verzwaring van bestaande gevallen een extra beroep op deze beschikbare middelen worden gedaan. Immers jeugdigen kunnen nu eenmaal vele jaren zorg behoeven. Het is juist om die reden dat Hart voor Blaricum wil inzetten op preventie en snelle hulp zonder wachtlijsten binnen de jeugdzorg met als doel deze groep zo goed mogelijk weer actief en zelfstandig te laten functioneren.

Hoewel een groot aantal uitvoerende taken binnen het Sociaal Domein, zoals hierboven toegelicht, zijn ondergebracht blijft de gemeente Blaricum wel verantwoordelijk voor het beleid, financiën en taakstelling.
Waardevol adviserend orgaan daarin is gebleken de Sociaal Domein-raad Blaricum, bestaande uit betrokken inwoners met uiteenlopende ervaring in dit werkveld en bekend met de lokale situatie. Eerder zijn initiatieven ondernomen de verschillende WMO-raden in de regio te bundelen en op te laten gaan in een Sociaal Domein-Regioraad. Hart voor Blaricum wil zich blijvend sterk maken om de Blaricumse Sociaal Domein-raad als zelfstandig lokaal adviesorgaan te behouden.

Er bestaan plannen om een aantal functies van het streekziekenhuis Tergooi op grondgebied van Blaricum te herhuisvesten naar Hilversum. Hart voor Blaricum wil vasthouden aan de in het bestemmingsplan opgenomen functies, waardoor er blijvend een zorgfunctie voor jong en oud binnen ons verzorgingsgebied op deze locatie blijft bestaan. Ook op andere wijze zullen wij  ons hier voor inzetten.

 • Voldoende financiële reserves Sociaal Domein aanhouden
 • Inzetten preventie jeugdzorg
 • Behouden Sociaal Domein-raad voor Blaricum
 • Inwoners Blaricum mensgericht en op maatwerk zorg bieden
 • Verzekeren zorgfuncties Tergooi conform bestemmingsplan

 

RECREATIE, EVENEMENTEN EN SPORT

In een dorp als Blaricum zijn Oranjefeesten, Kermisweek, Dag van het Werckpaert, Sinterklaasfeest en andere evenementen populaire ontmoetingsmomenten.

Toch wil Hart voor Blaricum de dorpse saamhorigheid tussen de inwoners nóg meer stimuleren, o.a. door voor jong en oud meer levendigheid en gezelligheid te creëren bij winkels, woonkernen van het oude Dorp, de Bijvanck en de Blaricummermeent en wijkcentra.

Wel willen we waakzaam blijven om bij evenementen zoals de Kermisweek het authentieke
dorpskarakter van weleer te laten behouden. Daarbij hoort dat geluidsoverlast voor omwonenden en de aanzuigende werking op bezoekers van buiten de regio door optredens van landelijke artiesten zo veel mogelijk beperkt blijft. Ook dienen de sluitingstijden van horeca-inrichtingen tijdens de Kermisweek strikt gehandhaafd te worden.

De door Hart voor Blaricum altijd bepleite hoogwaardige recreatie bij het Stichtse strandje heeft geleid tot een particulier initiatief. Het conceptplan “Blaricum aan Zee” om een hoogwaardige recreatie annex horeca met leisurevoorzieningen te realiseren op een nieuw aan te leggen schiereiland voor het Stichtse strand is ambitieus en aansprekend. Het zal een welkome upgrade geven aan het strand en extra impuls geven aan de watersport, recreatie- en ontspanningsmogelijkheden voor alle inwoners van ons dorp en daarbuiten. De beschermde natuurwaarde van het noordelijk deel zal uiteraard gerespecteerd blijven.
Hart voor Blaricum ondersteunt dit initiatief met volle overtuiging.

Blaricum kent een levendig verenigingsleven met tal van sportclubs. Het teruglopend aantal leden bij sportverenigingen de afgelopen jaren heeft onze bijzondere aandacht. Hart voor Blaricum  ondersteunt daarom een sport- en accommodatiebeleid, waarin stimuleren van sport voor jong en oud centraal staat. Daarin zullen ook de uitgangspunten voor eenduidig subsidiebeleid geformuleerd  worden.
De oprichting van een “Sportraad”, waarin vertegenwoordigers van alle verenigingen plaats kunnen nemen zal door Hart voor Blaricum worden omarmd. Samenwerking met andere partijen, zoals kinderopvang en scholen, zal worden gestimuleerd.

De buurthuizen Malbak, Blaercom  (en Vitus) bieden de inwoners van Blaricum een gevarieerd aanbod van activiteiten, die wij van groot maatschappelijk belang achten. Dat bewijzen zij al decennia. Wel dient er meer bekendheid gegeven te worden aan deze activiteiten om deelname voor jong en oud te bevorderen. Hart voor Blaricum maakt zich sterk voor het behoud van levendige en actieve buurthuizen binnen ons dorp voor de langere termijn.

 • Kermisweek herstellen naar “Blaricumse maat”
 • Blaricum aan Zee realiseren met behoud van natuurwaarde.
 • Stimuleren sport Jong & Oud
 • Sportbeleid concretiseren, sportraad oprichten.
 • Behoud dorpshuizen lange termijn

VEILIGHEID

Hart voor Blaricum wil buurtpreventie-verenigingen blijvend ondersteunen en waar mogelijk uitbreiden. Het behoud van de eigen wijkagenten die de buurten en hun bewoners kennen als hun broekzak en goede spreekuren onderhouden is onze prioriteit nummer 1. Het voortzetten van de pop-up Politiepost dus ook.

Voldoende BOA’s (bijzondere opsporingsambtenaren) voor een betere handhaving. Hart voor Blaricum is bereid hiervoor indien nodig meer financiën beschikbaar te stellen.

Hart voor Blaricum wil gebruik van het keurmerk veilig wonen stimuleren door een subsidie in te stellen voor inwoners die met preventieve maatregelen hun woning beter willen beveiligen tegen inbraak en brand.

Hart voor Blaricum blijft staan voor behoud van de eigen brandweerkazerne met eigen vrijwilligers met grote lokale kennis en betrokkenheid.

 • Buurtpreventie blijven ondersteunen, wellicht ook als WhatsApp groep
 • Behoud van wijkagenten en pop-up politiepost
 • Behoud vrijwillige brandweer met eigen brandweerkazerne

COMMUNICATIE MET DE INWONERS

Hart voor Blaricum wil maximale betrokkenheid van inwoners organiseren in alle stadia van besluitvorming. Raadsvoorstellen zijn vaak ambtelijk verwoord en dus weinig toegankelijk voor buitenstaanders. Agenda’s van vergaderingen komen niet voldoende onder de aandacht en de bijeenkomsten duren vaak lang. Er staat ondertussen al een initiatief op stapel om via “streaming” live de beraadslagingen te kunnen beluisteren.
Hart voor Blaricum is van mening dat de vorm en invulling van Raads- en commissievergaderingen (RTG’s) aantrekkelijker en effectiever gemaakt moet worden.
Te denken valt aan voorafgaande korte samenvattingen van beleidsvoorstellen bij de publicatie van agenda’s, maar ook strak leidinggeven aan de discussies, die te vaak in herhalingen vallen en onnodig technisch zijn.

Verder hebben lokale media, zoals dagblad ‘De Gooi en Eemlander’, een onafhankelijke rol in de berichtgeving, maar staan deze helaas onder druk door bezuinigingen en beleidswijzigingen. Ook Hei en Wei en het BEL-Nieuws /Laarder Courant zijn voor onze inwoners belangrijke bronnen van informatie. Tijden veranderen en informatietechnologie heeft een grote vlucht genomen met internet, social media. Door meer gebruik te maken van deze bronnen kan de plaatselijke politiek vaker en laagdrempelig de mening van haar inwoners vragen. Hart voor Blaricum heeft in 2017 tweemaal de mening van bewoners gevraagd. De eerste peiling was om te weten wat de inwoners van Blaricum vinden over de door de Provincie voorgestelde fusie. Met overweldigende meerderheid van de respondenten bleek 75%  ervan tegen een fusie. Daarna hield Hart voor Blaricum een DorpsRaadpleging via haar internetsite. Door middel van multiplechoicevragen kregen wij een duidelijk beeld wat inwoners (per dorpsdeel) vinden van tal van onderwerpen. Deze meningen hebben wij in het voorliggende verkiezingsprogramma dan ook mee laten wegen.
In de nieuwe raadsperiode, wil Hart voor Blaricum via de DorpsRaadpleging via verschillende sociale kanalen dan ook regelmatig de mening peilen onder de inwoners van Blaricum. Die meningen zullen meegenomen worden in het te voeren beleid en de te nemen beslissingen. Zo hoeft er niet gewacht te worden om één keer in de vier jaar tijdens de verkiezingen te horen hoe er over bepaalde zaken gedacht wordt.

Hoe aantrekkelijk en toegankelijk de internetraadplegingen moge zijn, er gaat niets boven het direct menselijk contact. Daarom wenst Hart voor Blaricum weer in te zetten op het organiseren van dialoogsessies ook per dorpsdeel, dorpswandelingen met college- en raadsleden om ter plaatse waardevolle informatie uit te wisselen.

Ondanks alle digitale mogelijkheden vinden wij ook dat je via schriftelijke publicaties op de hoogte moet worden gehouden. Hart voor Blaricum heeft zich er sterk voor gemaakt om iedereen  weer tweewekelijks de gemeentelijke mededelingen te laten ontvangen. Je  blijft dan op de hoogte van aangevraagde en verleende vergunningen en vergaderagenda’s in ons dorp.  Wij zullen dit ook in de komende periode borgen.

 • Raads- en commissievergaderingen kort, bondig en effectiever.
 • 1 à 2 keer per jaar een Multiplechoice-Raadpleging via internet
 • Mening inwoners direct gebruiken bij de besluitvorming
 • Organiseren Face-to-face bijeenkomsten (Dialoogsessie dorpsdeel, dorpswandelingen)
 • Schriftelijke publicaties in stand houden