Blaricum blijft Blaricum

Belangrijkste speerpunt in het Verkiezingsprogramma van Hart voor Blaricum (HvB) is dat wij bestuurlijk zelfstandig willen blijven.  De afgelopen jaren heeft HvB vanuit de Coalitie en met onze wethouder Anne-Marie Kennis veel voor elkaar gekregen. Bestemmingsplannen zijn vastgesteld met behoud van het dorpse, groene en waterrijke karakter. Er is een nieuw, aangekleed winkelcentrum in de Bijvanck gekomen. In de prachtige nieuwbouwwijk Blaricummermeent zijn veel nieuwe inwoners verwelkomd en de wijk nadert de laatste fasen tot voltooiing.
En nog veel meer. Dat alles is gelukt, met een sluitende begroting en een financieel gezonde basis voor de komende jaren, dankzij het solide beleid van de HvB wethouder. Uw inbreng in de dorpsraadplegingen die HvB in 2017 organiseerde, heeft mooie plannen en hartenwensen voor Blaricum opgeleverd, uitgewerkt in ons verkiezingsprogramma.

 HvB blijft sterk voor behoud van zelfstandigheid van Blaricum. We zijn trots op ons dorp en koesteren de onderlinge verbondenheid.
 HvB wil duurzaamheid bevorderen middels aanbrengen zonnepanelen met ruimtelijke toetsing door de Welstand Cie.
 HvB wil geen verdichting van bebouwing op resterende open plekken en ook geen hoogbouw in de dorpsdelen.
 HvB wil innovatieve, duurzame oplossingen voor geluidswerende maatregelen tegen hinder van snelwegen.
 HvB wil minimaal 1 keer per jaar een Digitale Dorpsraadpleging houden via Multiplechoice vragen.
 HvB wil meer bomen en struiken tussen de kantoren en woningen in de Blaricummermeent.
  HvB wil inwoners van Blaricum mens­gericht en op maat zorg bieden en de Blaricumse  Sociaal Domein Raad behouden.
 HvB stimuleert betere verbinding tussen de dorpsdelen; grote urgentie voor veilige oversteek bij de Randweg.
 HvB wil een hoogwaardige recreatieve voorziening aan het Stichtse strand, zoals het concept “Blaricum aan Zee”, met aandacht voor behoud van natuurwaarden.
 HvB wil twee extra bushaltes in de Blaricummermeent.
 HvB wil extra verkeersremmende maatregelen in de woonwijken zoals smiley’s en effectieve verkeersdrempels.
 HvB wil beter groenonderhoud. Door het solide financiële beleid van de afgelopen jaren is dit mogelijk.
 HvB is voor behoud van het agrarisch karakter (kernwaarde) van Blaricum en steunt duurzame, agrarische initiatieven in het dorp.
 HvB heeft er voor gezorgd dat er geen brede betonnen HOV verbinding komt; we willen actieve inzet van inwoners blijvend ondersteunen.
 HvB beschermt het groene en dorpse karakter van beeldbepalende panden en van groene en waterrijke plekken in de dorpsdelen.
 HvB is voorstander van experimentele woonvormen (o.a. Tiny Houses), maar ook splitsen van grotere woonhuizen moet mogelijk gemaakt worden.
 HvB hecht aan de vele initiatieven voor buurtpreventie (o.a. WhatsApp groepen) en behoud van de eigen vrijwillige brandweer met eigen kazerne.
 HvB wil de Blaricumse sportverenigingen meer ondersteunen en faciliteren.

Lees ons complete verkiezingsprogramma (klik hier)